Nahoru

Realizace PP

Vydra říční (Lutra lutra)

Realizační projekt záchranného programu – programu péče pro vydru říční v ČR pro rok 2018

Následující text uvádí aktivity plánované v rámci realizace programu péče (PP) v roce 2018. Aktivity jsou rozčleněny podle jednotlivých opatření PP, ke kterým svým charakterem patří. Jejich finanční zajištění – kde bude nutné – předpokládáme z prostředků Programu obnovy přirozených fukncí krajiny (POPFK) a prostřednictvím projektů podpořených z OPŽP (monitoring EVL) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (projekt zaměřený na populaci vyder v Krušných horách a přilehlých oblastech v Sasku).

3.1 Péče o biotop
3.1.1 Minimalizace negativních vlivů dopravy

V roce 2018 budou dále propagovány postupy dle dříve vydané a nedávno aktualizované metodiky „Vydra a doprava“ a dle situace budou pokračovat jednání se správci komunikací ohledně možných úprav kritických míst, ktetá začala v rámci již ukončeného projektu MGSII-42. Dále budou průběžně aktualizovány údaje o kritických místech na komunikacích v závislosti na nově získaných datech o vydřích úmrtích (viz opatření 3.3.4), a to především prostřednictvím mapové aplikace vytvořené společností ALKA Wildlife, o.p.s. a fungující na stránkách www.vydrynasilnici.cz.

3.2 Péče o druh
3.2.1 Odchov nalezených mláďat, rehabilitace zraněných jedinců a jejich zpětný návrat do přírody

Toto opatření bude i v roce 2018 zajištěno záchrannými stanicemi, které disponují vhodnými podmínkami pro péči o vydry vhodné ke zpětnému vypuštění.

3.3 Monitoring
3.3.2 Odhad početnosti ve vybraných oblastech

V závislosti na počasí budou v zimních měsících 2018 provedena dle metodiky stanovené v příloze 3 PP stopování na čerstvém sněhu ve čtvercích 10 x 10 km ve vybraných oblastech ČR.

3.3.3 Monitoring EVL vyhlášených pro vydru

V roce 2018 budou monitorovány EVL Krvavý a Kačležský rybník, Lužnice a Nežárka, Stropnice, Nadějská soustava, Velký a Malý Tisý, Horní Malše, Třeboňsko – střed upravenou metodou obsazenosti (viz příloha Vyhodnocení RP za rok 2012) a EVL Orlice a Labe, Chrudimka a Moravice metodou návštěvnosti.

3.3.4 Sběr uhynulých zvířat a jejich analýzy

V roce 2018 bude pokračovat sběr uhynulých vyder z celé ČR, který byl započat v rámci projektu VaV probíhajícího v letech 2008–2010. Toto opatření (resp. sběr kadáverů) bude zajišťovat společnost ALKA Wildlife, o.p.s. ve spolupráci s AOPK ČR, analýzy sebraných kadáverů budou realizovány následně dle potřeby a dle dostupných finančních prostředků.

3.4 Výzkum (opatření 3.4.1 – 3.4.5)

Do tohoto opatření spadají pouze některé aktivity projektu Lutra lutra, např. genetická studie a hodnocení potenciálu prostředí v oblasti Krušných hor (viz níže kapitola Jiné).

3.5 Výchova a osvěta (opatření 3.5.1 – 3.5.5)

Výchovu a osvětu týkající se vydry říční a její ochrany budou v roce 2018 stejně jako v minulosti zajišťovat různé subjekty, např.: ČNF pro vydru (přednášky, semináře, výukové programy, konzultace s rybáři při místních šetřeních, internetové stránky a online poradenství, vědecké a populární články, tištěné materiály), stanice Pavlov, o.p.s. a další veřejnosti přístupné záchranné stanice chovající vydru říční (prohlídky pro veřejnost, osvětové materiály, výukové programy), dále pak i AOPK ČR (tištěné materiály, internetové stránky) a společnost ALKA Wildlife, o.p.s. (internetové stránky, odborné konzultace, vědecké a populární články, naučná stezka).

Kromě těchto pravidelných osvětových aktivit bychom v roce 2018 rádi uskutečnili sociologický průzkum za účelem vyhodnocení dosavadní účinnosti osvětového působení a ke zjištění aktuální situace ohledně vnímání vydry a jí způsobovaných škod některými vybranými cílovými skupinami. Výsledky by byly následně použity v rámci celkového vyhodnocení desetileté realizace programu péče.

JINÉ:

S ohledem na blížící se konec období platnosti programu péče bude v roce 2018 zpracováno celkové vyhodnocení jeho dosavadní realizace a související návrh dalšího postupu.

Projekt Lutra lutra

Projekt s tímto názvem byl na podzim 2017 schválen a začala jeho realizace. Byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020. Je zaměřen na vydří populaci v Krušných horách a přilehlých oblastech Saska a spolupracují na něm tito partneři: AG Naturschutzinstitut Region Dresden, e.V., ALKA Wildlife, o.p.s. a Muzeum města Ústí nad Labem. Předpokládaná doba trvání projektu je do září 2020. Jeho hlavní aktivity zahrnují: detailní monitoring vyder v cílovém území, hodnocení potenciálu zdejšího prostředí, genetickou studii, identifikaci migračních koridorů a analýzu rizikových míst pro vydry, různé osvětové aktivity a celkový návrh opatření pro ochranu vydry v řešené oblasti.


Související dokumenty