Nahoru

Program péče (PP)

Vydra říční (Lutra lutra)

Program péče pro vydru říční (Lutra lutra) v České republice v letech 2009-2018

Program péče pro vydru říční v ČR je rámcovým materiálem, jehož smyslem je zajištění koncepčního dlouhodobého přístupu k ochraně druhu. Je souborem ochranných, managementových, legislativních a popularizačních opatření zajišťujících péči o tento druh. Časový horizont účinnosti Programu péče je 10 let, ovšem v jeho průběhu budou jednotlivá opatření kontrolována a hodnocena na základě stanovených kritérií a pokud nebudou dostatečně účinná, dojde k jejich revizi.

Vydra je ohrožený druh, jehož početnost však v posledních letech vzrůstá. V minulosti byla rozšířena po celém území České republiky. V důsledku lovu pro kožešinu, pytláctví, zhoršování kvality vody a potravní nabídky v tekoucích vodách došlo ve 20. století k silnému poklesu početnosti, který se blížil hranici vyhynutí. Naštěstí v ČR, na rozdíl od mnoha států západní Evropy, k vyhynutí nikdy nedošlo. Od konce 80. let byl zaznamenán nárůst početnosti vydry říční, který stále pokračuje. Nicméně vydra stále ještě neobývá celé území republiky. Se vzrůstající početností narůstají také pochybnosti o smyslu ochrany vydry a tvorby programu péče pro tento druh. I přes zdánlivou „stabilitu“ populace vydry říční v ČR je tento druh velmi zranitelný a to nejen stále narůstající dopravou či úbytkem vhodného prostředí, ale také pytláctvím. Pokud pro vydru nebudou zajištěny základní ochranné podmínky, může se opět rychle ocitnout na hranici vyhubení. Důvodem ochrany vydry říční však není pouze snaha o její slepou ochranu na úkor všech. Nedílnou součástí ochrany vydry je i snaha najít řešení konfliktu vydry říční a rybářů hospodařících na našich vodách. To je jediná cesta pro trvalé přežití vydry. Zcela v rámci této snahy byl připravován Program péče pro vydru říční v ČR.


Celá koncepce programu péče pro vydru říční vychází z následijícího dlouhodobého cíle:

Zajistit nezhoršení stavu z hlediska velikosti populace a plochy areálu rozšíření vydry říční v rámci ČR. Za současný areál rozšíření se pro účely tohoto programu péče považuje areál zjištěný v rámci celostátního monitoringu v r. 2006 a monitoringu okrajových oblastí výskytu v r. 2008. Za zmenšení areálu se považuje úbytek trvale obsazených kvadrátů nebo úbytek přechodně obsazených kvadrátů o více než 20%.

Tohoto dlouhodobého cíle by mělo být dosaženo následujícími hlavními okruhy opatření:

  • osvětou cílových skupin, zejména rybářů, a tím zlepšením jejich vztahu k vydře
  • minimalizací negativních vlivů dopravy na vydří populace
  • výzkumem zaměřeným na nové poznatky z biologie a ekologie druhu
  • ekonomickými nástroji a informováním o nich

Hodnocení naplňování cílů a účinnosti navržených opatření bude zajištěno pravidelným monitoringem.

Vzhledem k již zmíněným, momentálně nejvýznamnějším faktorům ohrožujícím populaci vyder u nás (nezákonný lov a úhyny na komunikacích) jsou hlavními pilíři tohoto programu péče osvěta cílových skupin (zejména rybářů, správ komunikací a laické veřejnosti) a minimalizace negativních vlivů dopravy. Cílená osvěta by měla pomoci zlepšit vztah rybářské (i ostatní) veřejnosti k vydře, což je považováno za klíčový bod směřující k naplnění hlavních cílů programu péče. Minimalizace negativních vlivů dopravy by mělo být dosaženo péčí o biotop vydry říční, zejména identifikací krizových míst a aktivním zprůchodňováním mostů a komunikací.

Dalším opatřením vedoucím přímo k naplnění stanovených dlouhodobých cílů je odchov a zpětné vypouštění nalezených jedinců do přírody. Nepřímo potom k naplnění dlouhodobých cílů směřuje realizace následujících okruhů opatření:

  • výzkum (potravní vztahy, sekundární škody na rybách, testování preventivních opatření pro rybáře, genetická variabilita a struktura populace, vytvoření populačních modelů, sběr uhynulých zvířat a jejich analýzy)
  • ekonomické a technické nástroje (návrh optimalizace systému řešení střetu ekonomických zájmů rybářství a vydry říční, návrh a testování opatření k předcházení škod způsobených vydrou)
  • monitoring (pravidelné celonárodní mapování rozšíření a mapování okrajových lokalit výskytu, odhad početnosti ve vybraných oblastech)

Výsledky pravideného monitoringu zároveň umožní vyhodnotit účinnost jednotlivých opatření a celkové naplňování hlavních cílů tohoto programu péče.


Související dokumenty