Nahoru

Příčiny ohrožení

Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Česká republika leží při okraji areálu druhu, kde jsou populace náchylnější k náhodným fluktuacím např. v důsledku klimatických výkyvů. Zvonovci zřejmě vyhovoval dřívější lesní způsob hospodaření, kdy v lesích pravidelně vznikaly a zanikaly menší paseky (bez kompaktního travního porostu a množství stařiny), na kterých se druh střídavě objevoval. Při současném hospodaření v lesích se nové lokality nevytvářejí a několik současných nalezišť situovaných obvykle při okraji lesa se musí uměle udržovat. Na jediné luční lokalitě v Českém středohoří byla populace v letech 2008-2011 dočasně ohrožena nevhodným kosením (pokles početnosti pod 50 jedinců), ale díky obnově správně načasovaného kosení se začala populace znovu stabilizovat, což potvrzují výsledky monitoringu v  letech 2012-2013. Druh je značně ohrožen častým okusem přemnoženou lesní zvěří. V lesních lokalitách je tento problém řešen oplocenkami. Sledováním rostlin na lokalitě Vražba se zjistilo, že okusem byla poškozena až třetina lodyh. Ukousnutá rostlina není schopná vytvořit náhradní květenství a vyprodukovat tak v daném roce semena. Vyklíčení semen je podmíněno dostatečně osvětleným a obnaženým půdním povrchem, což výrazně ztěžují konkurenčně silné expanzivní rostliny v bylinném patře, zejména ostružiníky a třtina křovištní. Úspěšnost růstu semenáčku je v takových podmínkách velmi nízká.