Nahoru

Záchranný program (ZP)

Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Hlavním záměrem záchranného programu je zachování zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) jako planě rostoucího druhu na území České republiky. Cílem je zachování druhu na všech jeho stávajících přirozených lokalitách v ČR a rozšiřování těchto populací do vhodných navazujících lokalit. Zásadní je zajištění trvalé přítomnosti vhodných podmínek (resp. mikrostanovišť) pro průběh celého životního cyklu druhu. Jedná se např. o plošky bez přítomných konkurenčních druhů organismů vhodné pro vyklíčení semen a úspěšné uchycení semenáčků, dále dostatek světla pro růst semenáčků, ale i juvenilních rostlin a pro vytvoření květů. Nezbytným opatřením je omezení okusu rostlin kvůli dozrání dostatečného množství tobolek se semeny. Vzhledem k malému počtu recentních lokalit je také třeba věnovat pozornost historickým lokalitám, prověřit zde možnost výskytu druhu a potenciál historických lokalit pro případné reintrodukce, a v případě potvrzení výskytu druhu zajistit neprodleně jeho ochranu a vhodný management.

Cíle záchranného programu
Dlouhodobé cíle:
 1. Zajistit existenci dlouhodobě stabilních a životaschopných populací liliifolia na všech lokalitách druhu v ČR ve spolupráci s vlastníky a správci dotčených pozemků, a to zlepšením podmínek pro růst druhu pomocí vhodně nastaveného systému řízených zásahů.
 2. Zároveň na každé lokalitě dojde k rozšíření druhu v návaznosti na stávající výskyt nebo ke vzniku alespoň jedné nové mikropopulace.
 3. V případě potvrzení výskytu druhu na dalších lokalitách zajistit jeho ochranu ve spolupráci s vlastníky a správci dotčených pozemků a příslušnými orgány ochrany přírody. V případě zjištění vhodných podmínek pro druh v oblastech jeho historického výskytu a úspěšného plnění prvního a druhého cíle provést reintrodukci druhu.
Střednědobé cíle:

Pro období prvních deseti let po přijetí záchranného programu jsou stanoveny následující cíle:

 1. Stabilizovat soubory řízených zásahů pro jednotlivé lokality s ohledem na lokální stanovištní a socioekonomické podmínky.
 2. Realizovat asanační management na lokalitách, kde dochází k šíření expanzivních druhů rostlin a regulační management na všech lokalitách tak, aby byly udržovány vhodné podmínky pro zvonovec.
 3. Na všech stávajících lokalitách zvonovce zajistit zapracování vhodného managementu do závazných plánů hospodaření nebo péče o lokality.
 4. Pro každou stávající lokalitu zpracovat analýzu vhodných navazujících ploch, na kterých budou pomocí řízených zásahů vytvořeny podmínky pro spontánní nebo řízené šíření zvonovce.
 5. Zajistit dostatečnou informovanost subjektů hospodařících na lokalitách zvonovce formou opakovaných setkání a předání informačních materiálů včetně výstupů monitoringu.
 6. Ověřit výskyt druhu na dalších (historických) lokalitách v ČR. V případě potvrzení výskytu druhu zahájit jednání ohledně ochrany populace.
 7. Pro všechny populace založit a udržovat ex situ kultivace v botanických zahradách, alespoň pro nejméně početné populace vytvořit a udržovat in vitro kulturu, a vytvořit minimálně jednu experimentální kulturu.
 8. Získat kontinuální data o vývoji jednotlivých populací zvonovce prostřednictvímpravidelného monitoringu, který bude prováděn jedenkrát ročně na všech recentních lokalitách druhu.
 9. Doplnit znalosti o biologii a ekologii liliifolia prostřednictvím detailního výzkumu.
 10. Navázat a udržovat kontakt se správci zahraničních lokalit (hlavně ve střední Evropě) a sdílet zkušenosti se záchranou druhu.
Cíle ZP budou naplňovány skrze opatření, která zahrnují:
Péči o biotop
 • Péče o lesní biotopy: zlepšení světelných poměrů, odstraňování expanzivních druhů rostlin, snižování úživnosti stanoviště, zvětšování plochy biotopů na podporu růstu populací zvonovce
 • Péče o nelesní biotopy – seč
 • Péče o ekotony
Péči o druh
 • Vytvoření a udržování kultury in vitro
 • Pěstování rostlin v botanických zahradách a experimentálních kulturách
 • Výsevy a výsadby druhu na vhodné lokality
 • Ochrana rostlin proti okusu
Monitoring
 • Pravidelný monitoring stavu všech populací druhu
 • Pravidelný monitoring abiotických podmínek na lokalitách druhu
 • Monitoring vlivu managementu na populace druhu
 • Monitoring vlivu jiných organismů na populace druhu
Výzkum
 • Studium klíčivosti druhu a generativní reprodukce
 • Studium životního cyklu a fenologie druhu, populační studie
 • Studium ekologických nároků druhu a vlivu jiných organismů
 • Podrobná genetická studie populací v ČR
 • Rešerše informací o stanovištních podmínkách a ochraně druhu v zahraničí
 • Průzkum historických lokalit

Související dokumenty