Nahoru

Realizace ZP

Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Realizační projekt záchranného programu pro zvonovec liliolistý v ČR pro rok 2023

Úvod

Záchranný program (ZP) pro zvonovec liliolistý byl Ministerstvem životního prostředí schválen 7. října 2020. Plánované aktivity jsou rozděleny do kapitol, pod kterými jsou uvedeny v plánu opatření ZP. Na realizaci opatření ZP budou přiděleny finanční prostředky z Národního plánu obnovy - Programu obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí (NPO-POPFK), dále je péče o některé lokality hrazena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí (PPK), z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (KÚKK) a z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK). V rámci PPK a NPO-POPFK budou podány žádosti o prostředky jednotlivými regionálními pracovišti AOPK ČR (RP SCHKO České středohoří, RP Střední Čechy) a ústředím AOPK ČR.

Jednotlivá opatření

3.1 Péče o biotop

Lokalita

Péči o lokalitu zajišťuje

Vražba

KÚKK, ve spolupráci s RP Východní Čechy a ústředím AOPK ČR Praha

Babinské louky

AOPK ČR, RP SCHKO České středohoří

Smradovna

KÚSK, ve spolupráci s ústředím AOPK ČR Praha

Bor

RP SCHKO České středohoří, ve spolupráci s ústředím AOPK ČR Praha a KÚÚK

Čertovka

RP SCHKO České středohoří, ve spolupráci s ústředím AOPK ČR Praha a KÚÚK

Karlštejn - velká oplocenka

AOPK ČR, RP Střední Čechy

Karlštejn - V kalhotách

AOPK ČR, RP Střední Čechy

Karlštejn - U hájovny

AOPK ČR, RP Střední Čechy

Karlické údolí

AOPK ČR, RP Střední Čechy

Kobyla

AOPK ČR, RP Střední Čechy

Báňský les

KÚSK, ve spolupráci s ústředím AOPK ČR Praha

3.1.1 Péče o lesní biotopy

(vytvoření vhodných stanovištních poměrů a regulace konkurenčních vztahů)

3.1.1.1 Zlepšení světelných poměrů
Opatření nevyžaduje finanční zajištění.
Prosvětlení lesního porostu bylo na několika lokalitách provedeno v roce 2021 a v loňském roce. Výraznější prosvětlení není v roce 2023 potřebné na žádné lokalitě.

3.1.1.2 Odstraňování expanzivních druhů rostlin
Opatření bude financováno z NPO-POPFK, PPK a rozpočtu KÚKK, KÚSK.
Vražba: likvidace expanzivních rostlin křovinořezem a jarní ruční vytrhávání ostružiníku, zvýšenou pozornost je nutné věnovat mikrolokalitě 1, kterou po prosvětlení z větší části zarostl ostružiník, zde bude provedeno pokosení dvakrát za rok.
Bor: pokosit porost bezkolence, biomasu odstraňovat mimo oplocenku
Karlštejn, velká oplocenka: kosení porostu třtiny alespoň 2× za sezónu, biomasu odstraňovat mimo oplocenku
Karlické údolí: na konci vegetační sezóny nebo v brzkém jaru (polovina března/polovina dubna) odstraňovat konkurenční druhy (hlavně mladé dřeviny) v oplocence tak, aby nedošlo k poškození stávajících jedinců zvonovce, případně jejich semenáčků
Báň: redukce vegetace v bylinném patře kosením křovinořezem (s odstraněním biomasy mimo oplocenku) a případně odstraňování nežádoucích ostružiníků časným jarním nebo podzimním vytrháváním

3.1.1.3 Snižování úživnosti stanoviště
Opatření bude financováno z NPO-POPFK a rozpočtu KÚKK.
Vražba: vyhrabání stařiny a větších vrstev listí ve vybraných částech lokality
Čertovka: důkladné vyhrabání stařiny a opadu, kolem stávajících trsů zvonovce obnažit půdní povrch pro usnadnění klíčení semen (odstranit velké množství spadaného listí)
Bor: důkladné vyhrabání stařiny a opadu a na ploše cca 1 m kolem stávajících trsů zvonovce obnažit půdní povrch pro usnadnění klíčení semen (odstranit velké množství spadaného listí)
Karlštejn: vytvořit několik obnažených ploch mimo výskyt zvonovce (říjen, listopad) na podporu obnovy druhu ze semen případně pro další výsevy ze semen získaných z ex situ kultury v Trojské botanické zahradě
Báň: v okolí jednotlivých trsů obnažit půdní substrát za účelem podpory klíčení semen zvonovce

3.1.1.4 Zvětšování plochy biotopů na podporu růstu populací zvonovce
Pro vybrané lokality zpracuje koordinátor ZP analýzu pozemků navazujících na stávající výskyt zvonovce z hlediska vhodnosti pro rozšíření populací. Získat informace o majitelích, správcích, LHP, LHO, biotopech, výskytu (potenciálně) expanzivních druhů. Ve spolupráci s majiteli a správci pozemků a příslušnými OOP vybrat vhodné plochy.

3.1.2 Péče o nelesní biotopy - Babinské louky

Opatření bude financováno z PPK A.
Management plochy s výskytem zvonovce je nutné přizpůsobit:
- zvonovci – místa s výskytem rostlin označená kolíky kosit až po vysemenění zvonovce, tj. po polovině září
- redukci třtiny, případně další trav

- na plochách, kde je redukce prováděna pomocí kokrhelu, kosit po vysemenění kokrhele (od srpna)
- plochy s třtinou/bezkolencem a bez zvonovce a bez kokrhele kosit minimálně 2x ročně, poprvé před metáním třtiny (tj. druhá polovina května, první polovina června)

Lokalita bude kosena podle následujícího schématu:

  • pokosení ploch s kokrhelem až po jeho vysemenění (začátek srpna), aby vznikla zásoba semen kokrhele pro další vegetační sezónu; druhá seč po nárůstu biomasy v podzimních měsících (říjen); odklizení pokosené biomasy mimo louku po každé seči
  • v případě, že kokrhel ze semen nevzejde, vrátit se k původnímu způsobu kosení založeném na včasném kosení ploch s dominantními expanzivními trávami na začátku jejich metání a následné druhé seči zaměřené na odstranění obrážejících dominantních trav
  • časné kosení ploch se třtinou v části oplocenky i na plochách mimo oplocenku (kontakt s oplocenkou, okraj lesa) alespoň dvakrát ročně, poprvé před metáním (konec května, začátek června)
  • pokosení ploch mimo výskyt expanzivních trav a kokrhele 2× ročně (červen, po vysemenění zvonovce); tedy i cenných částí louky mimo oplocenku (zejména v kontaktu se stávající oplocenkou)
  • odklizení pokosené biomasy mimo louku po každé seči

Na podporu vzcházení zvonovce je vhodné luční porost důkladně zbavovat stařiny a redukovat mechové patro. Důkladné vyhrabání kovovými hráběmi bude provedeno na podzim na cca čtvrtině plochy oplocenky. V příštím roce bude tento zásah proveden na další čtvrtině. Pokud se toto opatření ukáže jako vhodné, bude každá plocha důkladně vyhrabána jednou za 4 roky. Kromě toho je v případě potřeby vhodné vytvářet obnažené plošky v blízkosti stávajících rostlin.

3.1.3 Péče o ekotony

Opatření bude hrazeno z rozpočtu KÚKK.
Péče o ekotony bude v roce 2023 realizována na lokalitě Vražba.
Vražba: lemy podél cesty naproti lokalitám 3 a 4 (pruh 2× 30 m): pokosení lemů, likvidace expanzivních rostlin křovinořezem (ruční vytrhávání ostružiníku) a odklizení biomasy mimo lokalitu.

3.2 Péče o druh

3.2.1 Vytvoření a udržování kultury in vitro

Opatření bude hrazeno z rozpočtu Botanické zahrady hl. m. Prahy.
V roce 2023 zvažujeme založení in vitro kultury z lokality Báňský les v Botanické zahradě hl. m. Prahy, protože se aktuálně jedná o nejohroženější populaci (pouze 2 rostliny). Nejprve ale bude vyhodnocena úspěšnost vzcházení výsadeb na lokalitě a v ex situ kultuře v Průhonické botanické zahradě. Pokud se uchytí více než polovina rostlin, nebude nutné k založení in vitro kultury přistoupit.

3.2.2 Pěstování rostlin v botanických zahradách a experimentálních kulturách

Opatření bude financováno z NPO-POPFK.
V roce 2023 bude pokračovat pěstování existujících kultur (Botanická zahrada hl. m. Prahy – lokalita Karlštejn, Zoologická a botanická zahrada města Plzně – lokality Vražba a Smradovna), Průhonická botanická zahrada – lokalita Báň. Dále je domluveno pěstování zvonovce v Botanické zahradě Teplice (z lokality Babinské louky) a v Botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ v Táboře (nejspíše z lokality Čertovka). Pro tyto lokality budou získány výjimky a na podzim sebrána semena.

3.2.3 Výsevy a výsadby druhu na vhodné lokality

Na lokalitách Vražba, Babinské louky, Smradovna a Karlštejn bude proveden výsev semen na obnažené plošky. Semena budou získána ze zralých tobolek z rostlin v okolí plošek a ihned vyseta.
V případě nedostatku semen na lokalitě Karlštejn lze případně použít semena z Botanické zahrady v Troji, kde jsou rostliny dopěstovány ze semen pocházejících z NPR Karlštejn.

3.2.4 Ochrana rostlin proti okusu

Opatření bude hrazeno z PPKA, NPO-POPFK nebo rozpočtu KÚSK.
Na všech lokalitách bude v jarních měsících zkontrolována funkčnost oplocenek a v případě jejich poškození bude zajištěna oprava. Na Babinských loukách budou v kontaktním lesním remízu vybudovány 2 nové oplocenky o rozměrech cca 5x5 až 10x10 m pro výsevy semen sklizených v kontaktní luční části lokality (rozšíření populace).

3.3 Monitoring

Opatření bude hrazeno z NPO-POPFK. Monitoring provede Romana Prausová (Univerzita Hradec Králové) a Barbora Čepelová (Muzeum Louny) se spolupracovníky.

3.3.1 Pravidelný monitoring stavu všech populací druhu

Monitoring populací bude proveden v době kvetení zvonovce na přelomu července a srpna. Budou navštíveny všechny lokality a zaznamenán počet fertilních a sterilních trsů a semenáčků, pro každý trs pak počet fertilních a sterilních lodyh, případná poškození a další údaje. Data budou zapsána do formuláře aplikace Survey, ze kterého budou exportována do NDOP (zajistí Odbor monitoringu AOPK).
Rostliny na všech lokalitách jsou jednotně označeny novými zapichovacími štítky, aby bylo možné sledovat vývoj populace na úrovni jednotlivých trsů. Nově nalezené rostliny budou označeny dalšími štítky.
Na Babinských loukách je vhodné provést doplňkový monitoring v květnu, kdy jsou rostliny zvonovce v nízkém porostu dobře dohledatelné. V Karlickém údolí je nutné monitoring provádět v transektech vyznačených na kůlech oplocenky a na stromech.

3.3.2 Pravidelný monitoring abiotických podmínek na lokalitách druhu

Teplotní a vlhkostní podmínky na lokalitách jsou sledovány pomocí dataloggerů. Data budou stažena minimálně jednou za rok (při monitoringu populací). Světelné podmínky v letošním roce nebudou zaznamenány.

3.3.3 Monitoring vlivu managementu na populace druhu

Vliv managementu na populace zvonovce bude v letošním roce posouzen v rámci pravidelného monitoringu populací.
Na Babinských loukách je sledován vliv výsevu kokrhele na vegetaci ve dvou trvalých plochách, kde budou zaznamenány fytocenologické snímky.

3.3.4 Monitoring vlivu jiných organismů na populace druhu

V rámci každoročního monitoringu bude zaznamenáno také případné poškození rostlin a jeho příčina. V případě poškození rostlin hmyzem (v loňském roce požerky v květenstvích zvonovce na Babinských loukách) nebo houbovými organismy by bylo vhodné sebrat vzorky a zajistit jejich determinaci, aby bylo možné vyhodnotit závažnost tohoto faktoru pro generativní reprodukci druhu na lokalitě.

3.4 Výzkum

3.4.1 Studium klíčivosti druhu a generativní reprodukce

Opatření bude hrazeno z NPO-POPFK.
V roce 2023 bude zahájen in situ experiment zaměřený na zjištění dormance semen v půdě. Na lokalitě Vražba budou sebrána semena a v sáčcích zakopána do země. V následujících letech budou sáčky postupně odebírány a ověřována klíčivost semen. Experiment provede R. Prausová.

3.4.2 Studium životního cyklu a fenologie druhu, populační studie

Opatření bude hrazeno z NPO-POPFK.
V závěru roku 2022 byl proveden experimentální výsev semen na lokalitě NPR Karlštejn – V Kalhotách a v oplocence U hájovny. Výsevové plochy budou v průběhu roku několikrát navštíveny, aby se zjistila míra klíčení a přežívání semenáčků. Rovněž budou dále sledovány výsevové plochy v NPR Karlštejn, kde proběhly výsevy na podzim r. 2021. Na podzim 2023 budou založeny další výsevové plochy na lokalitách Vražba, Babinské louky, Smradovna a Karlštejn. V případě potřeby budou zajištěny výjimky z ochrany druhu a ochranných podmínek lokalit.

3.4.3 Studium ekologických nároků druhu a vlivu jiných organismů

Studium ekologických nároků druhu bude probíhat v rámci opatření 3.3 Monitoring.

3.4.4 Podrobná genetická studie populací v ČR

Opatření nebude v roce 2023 realizováno.

3.4.5 Rešerše informací o stanovištních podmínkách a ochraně druhu v zahraničí

Opatření nebude v roce 2023 realizováno.

3.4.6 Průzkum historických lokalit

V roce 2023 bude proveden průzkum alespoň jedné historické lokality, nejlépe v období květu zvonovce.

3.5 Výchova a osvěta

3.5.1 Osvěta dotčených zájmových skupin

Při monitoringu či jiných návštěvách lokalit je vhodné se na jednotlivých lokalitách sejít s vlastníky a správci pozemků a chráněných území, a informovat je o průběhu ZP a dalších plánovaných aktivitách.

3.5.2 Osvěta široké veřejnosti

O realizaci záchranného programu bude připraven článek do časopisu Ochrana přírody.
Budou udržovány a aktualizovány webové stránky https://www.zachranneprogramy.cz/zvonovec-liliolisty/.
Informování o ZP bude také zajištěno v botanických zahradách, kde je zvonovec pěstován.

3.6 Ostatní opatření

3.6.1 Zapracování vhodného managementu do plánovacích dokumentů

V roce 2023 koordinátorka ZP shromáždí a prostuduje plánovací dokumenty (především plány péče, soubory doporučených opatření, lesní hospodářské plány a osnovy) k vybraným lokalitám. Vyhotoví přehled, které plánovací dokumenty odpovídají cílům a opatřením ZP a do kterých je potřeba ZP zapracovat.

3.6.2 Mezinárodní spolupráce v ochraně druhu

Opatření nebude v roce 2023 realizováno.


Související dokumenty