Nahoru

Realizace ZP

Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Realizační projekt záchranného programu pro zvonovec liliolistý v ČR pro rok 2021

Úvod

Záchranný program (ZP) pro zvonovec liliolistý byl Ministerstvem životního prostředí schválen 7. října 2020. Plánované aktivity jsou rozděleny do kapitol, pod kterými jsou uvedeny v plánu opatření ZP. Na realizaci opatření ZP budou přiděleny finanční prostředky z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí (POPFK), dále je péče o některé lokality hrazena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí (PPK), projektu IP LIFE Jedna příroda, rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (KÚKK), rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK). V rámci PPK a POPFK budou podány žádosti o prostředky jednotlivými regionálními pracovišti AOPK ČR (RP SCHKO České středohoří, RP Střední Čechy), případně ústředím AOPK ČR.

Jednotlivá opatření

3.1 Péče o biotop

Lokalita

Péči o lokalitu zajišťuje

Vražba

KÚKK, ve spolupráci s RP Východní Čechy a ústředím AOPK ČR Praha

Babinské louky

AOPK ČR, RP SCHKO České středohoří

Smradovna

KÚSK, ve spolupráci s ústředím AOPK ČR Praha

Bor

RP SCHKO České středohoří

Čertovka

RP SCHKO České středohoří

Karlštejn - velká oplocenka

AOPK ČR, RP Střední Čechy

Karlštejn - V kalhotách

AOPK ČR, RP Střední Čechy

Karlštejn - U hájovny

AOPK ČR, RP Střední Čechy

Karlické údolí

AOPK ČR, RP Střední Čechy

Kobyla

AOPK ČR, RP Střední Čechy

Báňský les

KÚSK, ve spolupráci s ústředím AOPK ČR Praha

3.1.1 Péče o lesní biotopy

(vytvoření vhodných stanovištních poměrů a regulace konkurenčních vztahů)

3.1.1.1 Zlepšení světelných poměrů
Opatření bude financováno z POPFK a rozpočtu KÚKK.

Opatření bude realizováno na lokalitách Vražba, Bor, Čertovka.

Vražba:
  • odstranění nežádoucích dřevin v keřovém patře uvnitř oplocenek a na jejich vnějších okrajích
  • výsadba listnatých dřevin (dub zimní, třešeň ptačí, jeřáb břek) na vybraná místa na mikrolokalitě 1 pro zajištění mírného zástinu

Na lokalitách Bor a Čertovka by bylo vhodné domluvit se správci pozemku (LČR) odstranění příliš stínících stromů (zejména smrk) uvnitř a okolo oplocenek.

3.1.1.2 Odstraňování expanzivních druhů rostlin

Opatření bude financováno z PPK a rozpočtu KÚKK, KÚSK.

Vražba: likvidace expanzivních rostlin křovinořezem a jarní ruční vytrhávání ostružiníku.
Bor: pokosit porost bezkolence, vyhrabat (včetně opadu), biomasu odstraňovat mimo oplocenku.
Karlštejn, velká oplocenka: kosení porostu třtiny alespoň 2× za sezónu, biomasu odstraňovat mimo oplocenku.
Karlické údolí: na konci vegetační sezóny nebo v brzkém jaru (polovina března/polovina dubna) odstraňovat konkurenční druhy (hlavně mladé dřeviny) v oplocence tak, aby nedošlo k poškození stávajících jedinců zvonovce, případně jejich semenáčků.

Báň: zajistit redukci vegetace v bylinném patře kosením křovinořezem a odstraňování nežádoucích ostružiníků časným jarním a dále též podzimním vytrháváním.

3.1.1.3 Snižování úživnosti stanoviště

Opatření bude financováno z POPFK a rozpočtu KÚKK.

Vražba: vyhrabání stařiny a větších vrstev listí ve vybraných částech lokality.
Čertovka: na ploše cca 1 m kolem stávajících trsů zvonovce obnažit půdní povrch pro usnadnění klíčení semen (odstranit velké množství spadaného listí).
Bor: na ploše cca 1 m kolem stávajících trsů zvonovce obnažit půdní povrch pro usnadnění klíčení semen (odstranit velké množství spadaného listí).
Karlštejn: vytvořit několik obnažených ploch mimo výskyt zvonovce (říjen, listopad) na podporu obnovy druhu ze semen.

Báň: v okolí jednotlivých trsů obnažit půdní substrát za účelem podpory klíčení semen zvonovce.

3.1.1.4 Zvětšování plochy biotopů na podporu růstu populací zvonovce

Pro všechny lokality zpracovat analýzu pozemků navazujících na stávající výskyt zvonovce z hlediska vhodnosti pro rozšíření populací. Získat informace o majitelích, správcích, LHP, LHO, biotopech, výskytu (potenciálně) expanzivních druhů. Ve spolupráci s majiteli a správci pozemků a příslušnými OOP vybrat vhodné plochy.

3.1.2 Péče o nelesní biotopy - Babinské louky

Opatření bude financováno z PPK A.

Lokalita bude kosena podle následujícího schématu:
  • Pokosení ploch s expanzivními trávami (třtina křovištní a bezkolenec modrý) křovinořezem mimo výskyt kokrhele na začátku jejich metání (třtina – 1. polovina června, bezkolece – 2. polovina července/1. polovina srpna), aby byly obsekány označené a viditelné trsy zvonovce; druhé kosení zaměřené na odstranění obrážejících dominantních trav, obsekání označených trsů zvonovce (od pol. srpna do poloviny září); v případě značného nárůstu biomasy provést třetí kosení v podzimních měsících (říjen, listopad); odstranění sklizené biomasy mimo louku po každém kosení.
  • Pokosení ploch mimo výskyt expanzivních trav a kokrhele 2x ročně (senoseč, otava); tedy i cenných částí louky mimo oplocenku (zejména v kontaktu se stávající oplocenkou a pak v lesních okrajích, kde se v minulosti zvonovec vyskytoval), odstranění sklizené biomasy mimo louku.
  • Pokosení ploch s kokrhelem až po jeho vysemenění, aby vznikla zásoba semen kokrhele pro další vegetační sezónu; druhá seč po nárůstu biomasy v podzimních měsících (září, říjen); odklizení pokosené biomasy mimo louku po každé seči.
  • V případě, že kokrhel ze semen nevzejde, vrátit se k původnímu způsobu kosení založeném na včasném kosení ploch s dominantními expanzivními trávami na začátku jejich metání a následné druhé seči zaměřené na odstranění obrážejících dominantních trav.
  • Časné kosení třtiny realizovat i na plochách mimo oplocenku (kontakt s oplocenkou, okraj lesa) alespoň jednou ročně, tj. v době metání.

Dále bude podpořeno vzcházení semen zvonovce (i kokrhele) obnažením několika malých plošek (hrábě, motyka) uvnitř oplocenky.

3.1.3 Péče o ekotony

Opatření bude hrazeno z rozpočtu KÚKK.

Péče o ekotony bude v roce 2021 realizována na lokalitě Vražba a Karlštejn - V kalhotách, U hájovny.
Vražba: lemy podél cesty naproti lokalitám 3 a 4 (pruh 2×30 m):  pokosení lemů, likvidace expanzivních rostlin křovinořezem  (ruční vytrhávání ostružiníku) a odklizení biomasy mimo lokalitu.
Karlštejn: mikrolokality V kalhotách a U hájovny budou prosvětleny.

 

3.2 Péče o druh

3.2.1 Vytvoření a udržování kultury in vitro

Opatření nevyžaduje finanční zajištění.

V roce 2021 budou prověřeny možnosti založení in vitro kultury a finanční náročnost jejího udržování (VÚLHM v.v.i., Ing. K. Pásek).

3.2.2 Pěstování rostlin v botanických zahradách a experimentálních kulturách

Opatření nevyžaduje finanční zajištění.

V roce 2021 bude připraven plán pro pěstování zvonovce v BZ. Součástí plánu bude:
  • ověřit, ve kterých BZ je zvonovec pěstovaný, jestli je znám původ rostlin,
  • domluvit, které BZ zajistí pěstování zvonovce,
  • zajistit potřebné výjimky.

Každá populace musí být pěstována v jiné BZ, celkem je tedy potřeba minimálně 6 zahrad. Prioritně je třeba zajistit záložní kulturu pro populaci v Báňském lese, která je v současnosti tvořena pouze dvěma rostlinami.

3.2.3 Výsevy a výsadby druhu na vhodné lokality

Na lokalitách Vražba, Babinské louky, Smradovna a Karlštejn bude proveden výsev semen na obnažené plošky. Semena budou získána ze zralých tobolek z rostlin v okolí plošek a ihned vyseta.

V případě nedostatku semen na lokalitě Karlštejn lze případně použít semena z Botanické zahrady v Tróji, kde jsou rostliny dopěstovány ze semen pocházejících z NPR Karlštejn.

3.2.4 Ochrana rostlin proti okusu

Opatření bude hrazeno z POPFK a rozpočtu KÚSK.

Na všech lokalitách bude v jarních měsících zkontrolována funkčnost oplocenek a v případě jejich poškození bude zajištěna oprava.

Nové oplocenky budou instalovány na lokalitách Vražba (mikrolokalita 1), Smradovna (oplocení osamělé rostliny), Čertovka (nahrazení stávajících dvou individuálních oplocenek dvěma většími kolem všech rostlin), Karlštejn - mikrolokality U hájovny a V kalhotách.

NPR Karlštejn, U hájovny - oplocení prosvětlené plochy o velikosti 3x3 (4x4) m kolem zvonovce (štítky 13, 18), v případě větší oplocenky nutné odstranění některých dřevin (zejména lípa), případně větší oplocenka obdélníkového tvaru zahrnující štítky 13 a 18, duby ponechat.

NPR Karlštejn, v Kalhotách - oplocení plochy obdélníkového tvaru podél cesty (zahrnutí zvonovce (štítek 25), rozměry cca 2(3)x 20 m.

3.3 Monitoring

Opatření bude hrazeno z POPFK. Monitoring provede R. Prausová.

3.3.1 Pravidelný monitoring stavu všech populací druhu

Monitoring populací bude proveden v době kvetení zvonovce na přelomu července a srpna. Budou navštíveny všechny lokality a zaznamenán počet fertilních a sterilních trsů a semenáčků, pro každý trs pak počet fertilních a sterilních lodyh a případná poškození.

Rostliny na všech lokalitách budou jednotně označeny novými zapichovacími štítky, aby bylo možné sledovat vývoj populace na úrovni jednotlivých trsů. Původní štítky budou z lokalit odstraněny.

V Karlickém údolí je nutné stabilně vymezit transekty pro pravidelný monitoring zvonovce označením na kůly stávající oplocenky, případně stromy v porostu.

3.3.2 Pravidelný monitoring abiotických podmínek na lokalitách druhu

Teplotní a vlhkostní podmínky na lokalitách jsou sledovány pomocí dataloggerů. Data budou stažena minimálně jednou za rok (při monitoringu populací). Světelné podmínky budou v letošním roce zaznamenány v rámci studie (viz opatření 3.4.3).

3.3.3 Monitoring vlivu managementu na populace druhu

Vliv management na populace zvonovce bude v letošním roce posouzen především v rámci pravidelného monitoringu populací.

Na Babinských loukách je sledován vliv výsevu kokrhele na vegetaci ve dvou trvalých plochách, kde budou zaznamenány fytocenologické snímky.

3.3.4 Monitoring vlivu jiných organismů na populace druhu

V rámci každoročního monitoringu bude zaznamenáno také případné poškození rostlin a jeho příčina. V případě poškození rostlin hmyzem (v loňském roce požerky v květenstvích zvonovce na Babinských loukách) nebo houbovými organismy (v loňském roce patrně na Karlštejně) by bylo vhodné sebrat vzorky a zajistit jejich determinaci, aby bylo možné vyhodnotit závažnost tohoto faktoru pro generativní reprodukci druhu na lokalitě.  

3.4 Výzkum

3.4.1 Studium klíčivosti druhu a generativní reprodukce

Opatření bude hrazeno z POPFK.

V roce 2021 bude zahájen in situ experiment zaměřený na zjištění dormance semen v půdě. Na lokalitě Vražba budou sebrána semena a v sáčcích zakopána do země. V následujících letech budou sáčky postupně odebírány a ověřována klíčivost semen. Experiment provede R. Prausová.

3.4.2 Studium životního cyklu a fenologie druhu, populační studie

V roce 2021 bude připravena metodika populační studie, vybrány lokality pro její realizaci, v případě potřeby zajištěny výjimky z ochrany druhu a ochranných podmínek lokalit.

3.4.3 Studium ekologických nároků druhu a vlivu jiných organismů

Opatření bude hrazeno z projektu IP LIFE Jedna příroda.

V roce 2021 bude provedena analýza světelných poměrů na všech lesních lokalitách. Analýza bude spočívat ve zjištění intenzity zástinu na lesních lokalitách zvonovce liliolistého pomocí hemisférických fotografií a porovnání s měřením luxmetrem. Analýzu provede vybraný zhotovitel.

3.4.4 Podrobná genetická studie populací v ČR

Opatření nebude v roce 2021 realizováno.

3.4.5 Rešerše informací o stanovištních podmínkách a ochraně druhu v zahraničí

Zpracování rešerše je plánováno na zimní měsíce 2021/2022.

3.4.6 Průzkum historických lokalit

V roce 2021 bude proveden průzkum alespoň jedné historické lokality, nejlépe v období květu zvonovce.

3.5 Výchova a osvěta

3.5.1 Osvěta dotčených zájmových skupin

Na jednotlivých lokalitách proběhnou schůzky s vlastníky a správci pozemků a chráněných území, kdy bude představen záchranný program a domluvena forma spolupráce v dalších letech.

3.5.2 Osvěta široké veřejnosti

K zahájení záchranného programu bude připraven článek do časopisu Ochrana přírody.

Dále bude se správci jednotlivých lokalit projednáno umístění informačních cedulek na oplocenky, protože oplocenky se z většiny nachází na veřejnosti přístupných místech u cest.

Informování o ZP bude také zajištěno v botanických zahradách, kde je zvonovec pěstován.

3.6 Ostatní opatření

3.6.1 Zapracování vhodného managementu do plánovacích dokumentů

V roce 2021 koordinátorka ZP shromáždí a prostuduje plánovací dokumenty (především plány péče, soubory doporučených opatření, lesní hospodářské plány a osnovy) ke všem lokalitám.

3.6.2 Mezinárodní spolupráce v ochraně druhu

Opatření nebude v roce 2021 realizováno.