Nahoru

Realizace ZP

Užovka stromová (Zamenis longissimus)

Realizační projekt záchranného programu užovky stromové (Zamenis longissimus) v ČR pro rok 2020

Následující text uvádí aktivity plánované v rámci realizace záchranného programu (ZP) v roce 2020. Aktivity jsou rozčleněny podle jednotlivých opatření ZP, ke kterým svým charakterem patří. Finančně bude realizace ZP již tradičně zajištěna především z prostředků Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), Programu péče o krajinu (PPK), rozpočtu  AOPK ČR pro monitoring a mapování druhů, případně dalšími dostupnými zdroji.

3.1. Péče o biotop

3.1.1. Péče o líhniště

Péče o líhniště bude v roce 2020 realizována ve všech 3 oblastech původního výskytu, tedy v Poohří, Podyjí i Karpatech. Největší objem prací bude opět realizován v Poohří, kde by měla být zajištěna průběžná péče (doplňování materiálu, drobné opravy apod.) o 19 líhnišť a péče se bude týkat i 5 komposterů, které zde byly umístěny v roce 2015 jako možná alternativa k velkým líhništím.

V Podyjí bude zajištěna udržovací péče o minimálně 2 existující líhniště.

V Karpatech bude péče zaměřena na 11 stávajících líhnišť, přičemž doplnění substrátu a drobné opravy budou přednostně provedeny dle situace na těch líhništích, kde to bude nejvíce potřeba. Plánováno je také zbudování 1 dalšího líhniště v katastru obce Žítková.

3.1.2. Péče o významné biotopové prvky a migrační koridory

Péče o významné biotopové prvky bude zajištěna zejména v Poohří, kde by mělo být ošetřeno cca 7 lokalit. Práce budou zahrnovat kosení, výřez výmladků dřevin, apod.

V Podyjí bude prováděn výřez vegetace na vybraných lokalitách v režii Správy NP. V případě domluvy s firmou Znovín Znojmo, hospodařící na vinici Šobes, proběhne také očištění zarůstajících zídek na této lokalitě.

V Karpatech není na rok 2020 plánována péče o konkrétní lokality. Měla by však pokračovat stavba cyklostezky v úseku ze Sv. Štěpána až ke slovenské hranici, v rámci které by měl být opět zajištěn biologický dozor, který zajistí, aby nedošlo k negativním vlivům na místní populaci užovky stromové.

V Povltaví bude dle situace zváženo vhodné oplocení místního kompostu, který představuje důležitý biotop pro užovky stromové, proti vniknutí a ničení divokými prasaty.

3.2. Péče o druh

3.2.1. Ochrana jedinců při údržbě příkopů u silnic

V Poohří budou dle potřeby během sezóny 2x až 3x po dohodě se silničáři provedeny odchyty hadů před sekáním v příkopech podél hlavní silnice E442 a jejich následné vypuštění do stejných míst.

3.2.2. Ochrana jedinců při migraci přes silniční komunikace

V Poohří už několikátým rokem zmiňujeme potřebu celkové rekonstrukce bariér na hlavní silnici E442, realizace však zatím naráží na nedostupnost či špatnou využitelnost finančních prostředků. V této sezóně bychom chtěli s žádostí o spolupráci oslovit ŘSD, na jejichž pozemcích bariéra leží.

V Bílých Karpatech bude i nadále v rámci monitoringu sledována úmrtnost hadů na komunikaci I/57 ve Vlárském průsmyku, kde byla v některých předchozích letech zaznamenána vyšší úmrtnost a v případě zprovoznění nové cyklostezky také její pro užovku rizikové úseky, z nichž některé byly osazeny zpomalovacími prvky.

V Podyjí bude v rámci monitoringu sledována úmrtnost hadů na rizikových úsecích cyklostezek. Hledání vhodné varianty řešení je bohužel velmi komplikované a proto v roce 2020 neočekáváme realizaci konkrétních aktivních opatření.

3.3. Monitoring

3.3.1. Monitoring biotopů

Monitoring biotopů podle metodiky záchranného programu proběhne v Poohří, Podyjí i Karpatech, kde ale bude i nadále touto metodikou monitorována pouze oblast ve Vlárském průsmyku a jeho okolí.

3.3.2. Monitoring líhnišť

Monitoring líhnišť bude nadále probíhat ve zjednodušené formě zavedené v roce 2014 (3 návštěvy každého líhniště během sezóny, zaměřené na nejdůležitější období z hlediska reprodukce, tj. páření, kladení vajec a líhnutí mláďat). V Poohří budou v rámci monitoringu líhnišť na několika z nich sledovány teploty substrátu pomocí dataloggerů.

3.3.5. Sběr základních dat v oblasti Karpat

V roce 2020 bude pokračovat i sledování lokalit v oblasti širšího Hrozenkovska, a to stejnou metodikou, jakou je prováděn od roku 2016 (tzn. s využitím monitorovacích plachet a jejich pravidelnými návštěvami). Toto sledování se bude týkat oblasti katastrů 5 obcí: Starý Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec, Lopeník a Březová, přičemž vyšší počet monitorovacích plachet i návštěv bude směřovat do míst, odkud je zatím jen málo nálezů. 

3.3.6. Ověřování potenciálních lokalit výskytu užovky stromové v ČR

I v roce 2020 bude toto opatření - vzhledem k objevení životaschopné populace v oblasti - věnováno především monitoringu ve středním Povltaví, v oblasti Štěchovické přehrady. Sledování by mělo proběhnout v obdobném rozsahu jako v loňském roce, se snahou ověřit úspěšnou reprodukci a pokud možno upřesnit dosud zjištěné údaje o rozsahu užovkou obývaného území a celkové velikosti místní populace.  

3.4. Výzkum

3.4.3. Získávání doplňujících údajů o ekologii druhu a mezidruhových vztazích

I v roce 2020 bude v Poohří pokračovat spolupráce s myslivci při hubení nepůvodních šelem (zejména mývala severního). Myslivci budou i nadále motivováni zástřelným a budou využívány i speciální pasti.

Oblast Poohří bude také zapojena do nové parazitologické studie, která by měla ověřit případný výskyt patogenu Ophidiomyces ophiodiicola, který se nově objevil u řady druhů v USA, Velké Británii, ale i v ČR a způsobuje houbové onemocnění označované jako SFD (Snake Fungal Disease). To se u hadů projevuje vznikem kožních lézí a pro jedince může být až fatální. Plánovaná studie zahrnuje odběr vzorků (neinvazivní kožní stěr na několika místech po těle) z 10-50 jedinců užovky stromové a obdobně i ze stejného počtu jedinců užovky hladké, užovky obojkové a zmije obecné v oblasti a jejich analýzy za účelem zjištění výskytu daného patogenu.

3.5. Výchova a osvěta

3.5.1. Informační tabule

V případě dostupných finančních zdrojů budou obnoveny informační tabule v přírodním parku, který je součástí infocentra na Osvinově v Poohří.   

3.5.2. Informační materiály

Měla by pokračovat distribuce dostupných materiálů (dle jejich zásob) v podstatě ve všech oblastech výskytu užovky stromové. V závislosti na množství dostupných financí je v plánu i výroba některých dalších informačních materiálů – např. dotisk podtácků a letáků či výroba pohledů, puzzlí nebo plátěných tašek

3.5.3. Poradenství

V Poohří, Bílých Karpatech a v Povltaví bude našimi lokálními spolupracovníky poskytováno místním obyvatelům poradenství ohledně spolužití s užovkou tak, aby ji podporovali a nikoliv jí škodili.

V Poohří bude dále fungovat infocentrum otevřené v roce 2015, kde mohou návštěvníci získat potřebné informace ze života užovky stromové nebo spatřit všechny druhy našich hadů.

Během sezóny by mělo být zorganizováno i několik akcí pro veřejnost, např. „Hadí údolí“ v Poohří (cca půldenní poznávací akce zaměřená na naše plazy a obojživelníky) nebo komentované exkurze za užovkou stromovou v oblasti Bílých Karpat.


Související dokumenty