Nahoru

Realizace ZP

Užovka stromová (Zamenis longissimus)

Realizační projekt záchranného programu užovky stromové (Zamenis longissimus) v ČR pro rok 2022

Následující text uvádí aktivity plánované v rámci realizace záchranného programu (ZP) v roce 2022. Aktivity jsou rozčleněny podle jednotlivých opatření ZP, ke kterým svým charakterem patří. Finančně bude realizace ZP již tradičně zajištěna především z prostředků Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), rozpočtu AOPK ČR pro monitoring a mapování druhů, případně dalšími dostupnými zdroji.

3.1. Péče o biotop

3.1.1. Péče o líhniště

Péče o líhniště bude v roce 2022 realizována ve všech 3 oblastech původního výskytu, tedy v Poohří, Podyjí i Karpatech. Největší objem prací bude opět realizován v Poohří, kde by měla být zajištěna průběžná péče (doplňování materiálu, drobné opravy apod.) o 17 líhnišť a péče se bude týkat i 5 kompostérů, které zde byly umístěny v roce 2015 jako možná alternativa k velkým líhništím.

V Podyjí bude zajištěna udržovací péče o 1 existující líhniště (Nový hrádek). Žádoucí je však instalace nových líhnišť, jež budou umístěna v části Podyjí, kde je nedostatek příležitostí k inkubaci snůšek, což je zejména okolí Vranova nad Dyjí a Znojma, tedy nejzápadnější a nejvýchodnější oblast NP Podyjí.

V Karpatech bude péče zaměřena na 11 stávajících líhnišť, přičemž doplnění substrátu a drobné opravy budou přednostně provedeny dle situace na těch líhništích, kde to bude nejvíce potřeba. V příštích letech je plánováno zbudování 1 dalšího líhniště v katastru obce Žítková.

3.1.2. Péče o významné biotopové prvky a migrační koridory

Péče o významné biotopové prvky bude zajištěna zejména v Poohří, kde by mělo být ošetřeno cca 7 lokalit. Práce budou zahrnovat průběžnou péči o 7 zídek vedených v databázi vhodných biotopů pro užovku stromovou v Poohří. Bude se jednat o pravidelnou údržbu dříve obnovených lokalit, tedy zejména kosení bylinné vegetace a výřez výmladků dřevin, v případě potřeby o vhodnou opravu.

V Podyjí bude prováděn výřez vegetace na vybraných lokalitách v režii Správy NP. V případě domluvy s firmou Znovín Znojmo, hospodařící na vinici Šobes, proběhne také očištění zarůstajících zídek na této lokalitě. Důležité také je s firmou Znovín jednat o obnově rozpadajících se skládaných zídek. Pokud to bude možné, měla by být zajištěna oprava některé části již na podzim. Během podzimu dojde k přesunu většiny ploch s fóliemi na jiné části luk, z důvodu postupného zarůstání nesečených míst v okolí plachet náletovými dřevinami.

V Povltaví je plánováno oplocení místního kompostu, který představuje důležitý biotop pro užovky stromové, proti vniknutí a ničení divokými prasaty.

3.2. Péče o druh

3.2.1. Ochrana jedinců při údržbě příkopů u silnic

V Poohří budou již tradičně dle potřeby během sezóny 2× až 3× po dohodě se silničáři provedeny odchyty hadů před sekáním v příkopech podél hlavní silnice E442 a jejich následné vypuštění do stejných míst.

3.2.2. Ochrana jedinců při migraci přes silniční komunikace

V Poohří je již několikátým rokem zmiňována potřeba celkové rekonstrukce bariér na hlavní silnici E442, realizace však zatím naráží na nedostupnost či špatnou využitelnost finančních prostředků. Hlavní úlohou bariéry bylo zamezení vstupu na vozovku mláďatům, přičemž vejce byla kladena samicemi do zídky hned pod vozovkou. Součástí ochranářských plánů na této lokalitě bylo zároveň zbudování líhniště na vhodném místě v blízkosti lokality na druhé straně silnice tak, aby mláďata nemusela silnici po narození překonávat. Tak vzniklo líhniště s názvem Boč – Stráž, kde byly opakovaně nalezeny bohaté snůšky od užovky stromové, a problém tak byl vyřešen. Bariéra sice chátrá, ale přejetá mláďata pozorována nejsou. Otázkou tak zůstává, zda investovat do prodloužení životnosti bariéry, když problém pominul (resp. když byl zásadně zmírněn).

V Bílých Karpatech bude i nadále v rámci monitoringu sledována úmrtnost hadů na komunikaci I/57 ve Vlárském průsmyku, kde byla v některých předchozích letech zaznamenána vyšší úmrtnost a v případě zprovoznění nové cyklostezky také její pro užovku rizikové úseky, z nichž některé byly osazeny zpomalovacími prvky.

V Podyjí bude v rámci monitoringu sledována úmrtnost hadů na rizikových úsecích cyklostezek. Hledání vhodné varianty řešení je bohužel velmi komplikované. Pro začátek se jako efektivní možnost jeví instalace závory před vjezdem v horní části vinice Šobes. Závora musí být instalována takovým způsobem., aby nebylo možné ji objet na kole, ale cyklista musel sesednout. Je pravděpodobné, že počet cyklistů projíždějících vinicí by se tím výrazně snížil a snížila by se tedy i mortalita v tomto konkrétním místě.

3.3. Monitoring

3.3.1. Monitoring biotopů

Monitoring biotopů podle metodiky záchranného programu proběhne v Poohří, Podyjí i Karpatech, kde ale bude i nadále touto metodikou monitorována pouze oblast ve Vlárském průsmyku a jeho okolí.

3.3.2. Monitoring líhnišť

Monitoring líhnišť bude nadále probíhat ve zjednodušené formě zavedené v roce 2014 (3 návštěvy každého líhniště během sezóny, zaměřené na nejdůležitější období z hlediska reprodukce, tj. páření, kladení vajec a líhnutí mláďat). V Poohří budou v rámci monitoringu líhnišť na několika z nich sledovány teploty substrátu pomocí dataloggerů.

3.3.5. Sběr základních dat v oblasti Karpat

V roce 2022 bude pokračovat sledování lokalit v oblasti Vlárského průsmyku. Tento monitoring bude probíhat prostřednictvím kontroly stávajících líhnišť a linií tvořených nainstalovanými foliemi. Tyto starší monitorovací plochy s potvrzeným výskytem jedinců užovky stromové je možné na základě metodiky navštívit jen 3x ročně. Zároveň budou v daném území vytipována místa vhodná pro umístění nových folií (popř. nových líhnišť), které budou sledovány v následujících letech intenzivněji (až 9x ročně). Jako vhodné se jeví zejména lokality: Na Stráži, Sv. Anna, Závrší, Štítná nad Vláří. K tomu by měl v daném území probíhat i nahodilý monitoring pro užovku vhodných biotopů.

Další dvě stěžejní oblasti, tzn. Žítkovsko + Starohrozenkovsko a Kopanice (Vyškovec + Lopeník) budou výhledově zařazeny do ZP.

3.3.6. Ověřování potenciálních lokalit výskytu užovky stromové v ČR

I v roce 2022 bude toto opatření – vzhledem k objevení životaschopné populace v oblasti – věnováno především monitoringu ve středním Povltaví, v oblasti Štěchovické přehrady a chatové osady u Krňan. Sledování by mělo proběhnout v obdobném rozsahu jako v loňském roce, se snahou ověřit úspěšnou reprodukci a pokud možno upřesnit dosud zjištěné údaje o rozsahu užovkou obývaného území a celkové velikosti místní populace.

V loňském roce byl plánován širší průzkum v Bílých Karpatech, v místech s možným, avšak nepotvrzeným, výskytem. Průzkum měl proběhnout za pomoci studentů, vzhledem ke komplikacím v souvislosti s koronavirem a nemožností shromažďování většího počtu osob však nebyl realizován. V roce 2022 je tedy v plánu tento průzkum uskutečnit, pokud to okolnosti dovolí.

3.4. Výzkum

3.4.1. Výzkum reprodukce

I v roce 2022 proběhne v Poohří monitoring 31 líhnišť užovky stromové metodou uvedenou v příloze č. 22 záchranného programu (s upraveným počtem návštěv na pouze 3 v sezóně pro každé líhniště). V rámci monitoringu budou zaznamenávány údaje o nálezech jedinců a jejich pohlaví (pokud bude možné – gravidní samice atd.), věk (juvenil, subadult či adult), chování (v úkrytu, slunění, jiná aktivita), dále pak vaječných slupek, teplota vzduchu, počasí a další.

3.4.3. Získávání doplňujících údajů o ekologii druhu a mezidruhových vztazích

I v roce 2022 bude v Poohří pokračovat spolupráce s myslivci při hubení nepůvodních šelem (zejména mývala severního). Myslivci budou i nadále motivováni zástřelným a budou využívány i speciální pasti. Rok od roku prokazatelně roste počet zaznamenaných mývalů severních v zájmovém území a v ojedinělých případech dochází k proniknutí těchto predátorů i do líhnišť. Primární zájem mývalů o líhniště patrně vzniká na základě výskytu larev zlatohlávků, nicméně zajisté jsou schopni způsobit i škody na snůškách hadů. Líhniště jsou průběžně opravována a zajišťována, nicméně lze do budoucna očekávat pokusy predátorů stávající zábrany překonat.

Oblast Poohří je od roku 2021 zapojena do nové parazitologické studie, která by měla ověřit případný výskyt patogenu Ophidiomyces ophiodiicola, který se nově objevil u řady druhů v USA, Velké Británii, ale i v ČR, a způsobuje houbové onemocnění označované jako SFD (Snake Fungal Disease). To se u hadů projevuje vznikem kožních lézí a pro jedince může být až fatální. Plánovaná studie zahrnuje odběr vzorků (neinvazivní kožní stěr na několika místech po těle) z 10–50 jedinců užovky stromové a obdobně i ze stejného počtu jedinců užovky hladké, užovky obojkové a zmije obecné v oblasti a jejich analýzy za účelem zjištění výskytu daného patogenu.

V Povltaví budou v případě odchycení jedinců v rámci monitoringu u těchto odebrány vzorky DNA. Po získání dostatečného počtu vzorků je na příští roky plánována genetická analýza těchto vzorků s cílem získat doplňující údaje o místní populaci.

3.5. Výchova a osvěta

3.5.1. Informační tabule

V případě dostupných finančních zdrojů budou obnoveny informační tabule v přírodním parku, který je součástí infocentra na Osvinově v Poohří.     

3.5.2. Informační materiály

Bude pokračovat distribuce dostupných materiálů (dle jejich zásob) v podstatě ve všech oblastech výskytu užovky stromové. V závislosti na množství dostupných financí je v plánu i výroba některých dalších informačních materiálů – např. dotisk podtácků a letáků či výroba pohledů, puzzlí nebo plátěných tašek.

Pro oblast Povltaví bude vytvořen informační leták pro účely osvětové akce zaměřený na ochranu užovky stromové v této specifické lokalitě.

3.5.3. Poradenství

V Poohří, Bílých Karpatech a v Povltaví bude našimi lokálními spolupracovníky poskytováno místním obyvatelům poradenství ohledně spolužití s užovkou tak, aby ji podporovali a nikoliv jí škodili.

V Poohří bude i nadále fungovat infocentrum v Osvinově otevřené v roce 2015, kde mohou návštěvníci získat potřebné informace ze života užovky stromové nebo spatřit všechny druhy našich hadů. Velká pozornost je věnována Environmentálnímu institutu Srdce Poohří, který vnikl v roce 2021, a kde je jednou z hlavních aktivit ochrana užovky stromové, jakožto vlajkového druhu Středního Poohří. Více na stránkách www.srdcepoohri.cz.

Během sezóny by mělo být zorganizováno i několik akcí pro veřejnost, např. „Hadí údolí“ v Poohří (cca půldenní poznávací akce zaměřená na naše plazy a obojživelníky) nebo komentované exkurze za užovkou stromovou v oblasti Bílých Karpat. V Povltaví bude i nadále probíhat komunikace s místními chataři a obyvateli, v průběhu sezóny bude zorganizována osvětová akce zaměřená na problematiku ochrany užovky stromové v této lokalitě.


Související dokumenty