Nahoru

Záchranný program (ZP)

Užovka stromová (Zamenis longissimus)

Záchranný program užovky stromové (Zamenis longissimus) v České republice

Hlavním cílem záchranného programu je zachování životaschopných populací užovky stromové ve všech třech známých, vzájemně izolovaných oblastech výskytu v ČR, tzn. v Poohří, v Podyjí a v Karpatech.
Naplnění tohoto záměru by mělo být dosaženo realizací následujících opatření:

 • Zajištění vhodného biotopu pro užovku stromovou péčí o líhniště, významné biotopové prvky a migrační koridory. V Poohří také obnovou a údržbou drobných vodních ploch.
 • Ochrana jedinců při čištění příkopů u silnic a při migracích přes silnice v Poohří a v Karpatech.
 • Monitoring biotopů, líhnišť a stavu populace a sběr doplňujících údajů.
 • Sběr základních dat v oblasti Karpat.
 • Ověřování dalších potenciálních lokalit výskytu v ČR.
 • Výzkum reprodukce a mezidruhových vztahů, telemetrické studie.
 • Výchova a osvěta prostřednictvím informačních tabulí a dalších materiálů.
 • Mapování vhodných biotopů v okrajových částech a za hranicí současného areálu v Poohří a Podyjí.
 • Péče o doupné stromy.
 • Podpora maloplošného způsobu zemědělského hospodaření.
 • Minimalizace negativních vlivů při výstavbě a ostatních zásazích.

V Poohří a v Podyjí bude zajištěn vhodný biotop zachováním stávajících struktur, které druh obývá, tj. pobytových úkrytů, líhnišť a zimovišť. Dále je nutno zaniklé či zanikající struktury (např. zídky ze skládaného kamene) opravit či obnovit, a to především ve spojnicích mezi stávajícími pobytovými stanovišti, líhništěmi či zimovišti tak, aby sloužily jako zastávky mezi migračními koridory. V některých místech v Poohří budou zbudovány zídky v místech zaniklých cest. Zároveň tak vznikne jemnější krajinná mozaika, která bude současně i podporou maloplošného zemědělského hospodaření. Rovněž migrační koridory budou průběžně sledovány a udržovány.

V Karpatech budou shromažďovány údaje o biotopech v místech nálezu užovky stromové. Po vyhodnocení získaných údajů teprve bude možné navrhnout vhodný management (možnost úprav nebo vytváření úkrytů, zvážit možnost budování umělých líhnišť).

Dále bude zajištěn v Poohří a Podyjí pravidelný monitoring všech biotopů včetně líhnišť a zimovišť; bude rovněž monitorován stav populace a sbírány doplňující údaje (např. fenologická data, počty vajec v líhništích, měření teploty na zimovištích apod.). V rámci výzkumu reprodukce vznikne databáze doupných stromů a průzkum, zda jsou takovéto stromy v jednotlivých oblastech výskytu využívány při reprodukci. Takové stromy budou chráněny. Prostřednictvím skládaček, brožur a informačních tabulí bude ve všech třech oblastech výskytu probíhat soustavná osvěta mezi místními obyvateli. Snaha informovat veřejnost bude soustředěna zejména tam, kde je výskyt hadů synantropní a nebo jej protínají turistické stezky. Součástí osvěty bude i navázání bližší spolupráce s regionálním tiskem, vysíláním rozhlasu a televize. Osvěta bude uplatňována i při výstavbě v oblastech výskytu; zde budou uplatňovány samozřejmě i kompenzační opatření vyplývající ze zákona, např. trvalý dozor při výstavbě rychlostní komunikace I13 v Poohří apod.

V Poohří bude součástí péče o biotop i obnova a údržba zanikajících drobných vodních nádrží. Tyto reprodukční nádrže pro obojživelníky budou užovkám sloužit jako potravní zdroj pro mláďata, která se živí malými žabkami. V Poohří a Karpatech bude probíhat aktivní ochrana jedinců při čištění a údržbě komunakcí a příkopů podél komunikací, protože jsou zde plazi sekačkami usmrcováni. Na základě sledování pohybu užovek přes komunikace budou v místech se zjištěnou zvýšenou mortalitou realizována vhodná technická opatření (zábrany, podchody). V Podyjí a Karpatech pak proběhne telemetrická studie, která blíže ozřejmí pohyb druhu v krajině.

V Poohří i v Podyjí proběhne mapování vhodných biotopů pro druh v okrajových částech izolovaných areálů a za jeho hranicí. V Poohří po této evidenci budou vhodné biotopy oživovány a opravovány a bude sledováno jejich znovuosídlení.

Kromě toho proběhne ověřování historických a nedoložených pozorování v celé republice. V Karpatech budou sbírána základní data o výskytu a bionomii užovky v této oblasti. Budou také zjišťovány možné negativní vlivy a na základě těchto zjištění bude upřesněn další postup ochrany druhu v této oblasti.


Související dokumenty