Nahoru

Status ochrany

Užovka stromová (Zamenis longissimus)

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. - zvláště chráněný druh živočicha, prováděcí vyhláška 395/1992 k tomuto zákonu - druh kriticky ohrožený (KO).

Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop (§ 50 odst.(1), 114/1992 Sb.). Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny (§ 50 odst.(2), 114/1992 Sb.). Stejně jako zvláště chráněný živočich je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z části takového živočicha nebo rostliny (§ 48 odst.(4), 114/1992 Sb.). 


Směrnice č. 92/43/EEC, O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Směrnice o stanovištích, Habitats Directive):

  • Příloha IV. - Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu.

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva):

  • Příloha II. - přísně chráněné druhy živočichů.

Na 26. zasedání Stálého výboru Bernské úmluvy bylo přijato doporučení 119/2006 k ochraně některých ohrožených druhů obojživelníků a plazů v Evropě, včetně užovky stromové. Toto doporučení mimo jiné ukládá, aby smluvní strany přijaly opatření k ochraně těchto druhů a vypracovaly pro ně tzv. akční plány (záchranné programy).


Červený seznam obratlovců ČR - druh kriticky ohrožený (CR) v Čechách, druh ohrožený (EN) na Moravě.

Červený seznam IUCN - druh málo dotčený (least concern-LC).


Veškeré dokumenty týkající se statutů ochrany jednotlivých druhů živočichů lze nalézt v záložce Legislativa ZDE.