Nahoru

Opatření obecné povahy

Bobr evropský (Castor fiber)

Základní podmínky ochrany bobra evropského jsou stanoveny v § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“). Ze zákazů stanovených v § 50 ZOPK může orgán ochrany přírody v souladu s § 56 uvedeného zákona povolit výjimku a to v případě, že jsou splněny zákonem stanovené důvody a podmínky. Orgán ochrany přírody může výjimku ze zákazů povolit na základě žádosti fyzické či právnické osoby nebo ji může povolit blíže neurčenému okruhu osob tzv. opatřením obecné povahy (odst. 4 § 56 ZOPK). V rámci Programu péče o bobra evropského v ČR byla vymezena tzv. zonace diferencované ochrany předmětného druhu na našem území (viz odkaz Program péče). Poněvadž aktuálně platná opatření svým obsahem odrážejí režim jednotlivých zón, jsou níže uvedena podle územní platnosti v příslušné zóně.


ZÓNA B

Opatření vydaná příslušnými krajskými úřady jsou platná na území jednotlivých krajů, na kterých krajské úřady vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny mimo zvláště chráněná území včetně jejich ochranných pásem a mimo území evropsky významných lokalit, kde je bobr evropský předmětem ochrany. Textová znění opatření jsou k dispozici pod zeleně psanými odkazy na příslušná opatření.

Kraj Jihomoravský

Nabytí účinnosti: 28. 12. 2017, doba platnosti: 6 let.

Kraj Zlínský

Nabytí účinnosti: 6. 3. 2013, doba platnosti: opatření nemá omezenou dobu platnosti.

Kraj Olomoucký

Nabytí účinnosti: 27. 5. 2014, doba platnosti: 27. 5. 2024

Kraj Plzeňský

Nabytí účinnosti: 4.3.2017, doba platnosti: do 31.12.2023.

Kraj Pardubický

Nabytí účinnosti: duben 2018, doba platnosti: 31.12.2023.


ZÓNA C

Územní platnost vydaných opatření je zobrazena na přiložených mapách. Textová znění opatření jsou k dispozici pod zeleně psanými odkazy na příslušná opatření.

Kraj Jihočeský

Doba platnosti: do 1. 1. 2030.

Územní platnost opatření obecné povahy v Jihočeském kraji:

Opatření vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje je platné na většině území, na kterém krajský úřad vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny. Pouze ve třech oblastech územní platnost opatření, jehož hranice je vedena po rozvodí, nedosahuje k hranicím Jihočeského kraje. Na mapě vymezení zóny C jsou tyto tři oblasti označeny čísly 1, 2 a 3. Detailní pohled na hranici územní platnosti opatření v těchto oblastech ukazují mapy „Výřez 1, Výřez 2 a Výřez 3“.

Kraj Plzeňský

Nabytí účinnosti: 4.3.2017, doba platnosti: do 31.12.2023.

Kraj Středočeský

Opatření vydané Krajským úřadem Středočeského kraje je platné pouze na dvou územích kraje.  Na mapě vymezení zóny C jsou tato území označena čísly 1 a 2. Detailní pohled na hranici územní platnosti opatření v těchto dvou oblastech ukazují mapy „Výřez 1, Výřez 2“.

Nabytí účinnosti: 6. 9. 2016, doba platnosti: do 22. 8. 2026.

Kraj Vysočina

Nabytí účinnosti: 5. 6. 2020, doba platnosti: do 1. 1. 2030.


CHKO Brdy

Opatření obecné povahy nebude vydáno.

Pozn. Koordinátor Programu péče provedl v měsíci srpnu 2017 terénní šetření v té části CHKO Brdy, která se nachází v zóně C. Cílem šetření bylo posoudit smysluplnost vydání opatření obecné povahy pro předmětnou část CHKO Brdy.

Dle výsledků šetření se v hodnoceném území nachází málo vodné toky, které protékají převážně smrkovými porosty různého stáří. V břehových porostech těchto toků dominují olše, řídce je zastoupen buk, jeřáb či krušina. Jedná se tedy převážně o suboptimální podmínky pro bobří osídlení. Tato biotopová nabídka znemožňuje vytvoření početné bobří populace, která by produkovala významný počet jedinců migrujících do zóny C. Není tedy smysluplné, aby pro dané území bylo vydáno administrativně náročné opatření obecné povahy.

CHKO Třeboňsko

Doba platnosti: do 1. 1. 2030.

CHKO Blanský les

Doba platnosti: do 1. 1. 2030.

CHKO Šumava

(součástí znění opatření je mapa jeho územní platnosti)

Doba platnosti: do 1. 1. 2025.