Nahoru

Program péče (PP)

Bobr evropský (Castor fiber)

Cílem Programu péče je zajistit existenci životaschopné populace bobra evropského na území naší republiky a současně snížit socioekonomický dopad výskytu tohoto druhu. Program péče o bobra evropského je souborem ochranných, managementových, legislativních a popularizačních opatření. Časový horizont účinnosti Programu péče je 10-15 let. V jeho průběhu budou jednotlivá opatření kontrolována a pokud nebudou přispívat ke stanoveným cílům, dojde k jejich revizi.

Koncepce Programu péče je založena na tzv. zonaci diferencované ochrany. Ta spočívá ve vymezení tří zón (A, B, C) na území naší republiky (viz obr. níže) V těchto zónách se rozlišuje míra zájmu na ochraně druhu na jedné straně a koncentrace rizika vzniku závažných škod na straně druhé. Dlouhodobá existence bobra na území ČR by měla být zajištěna především na základě ochrany populací v územích tzv. zóny A, tj. celorepublikové sítě území, která jsou schopna zajistit životaschopnou, na imigraci nezávislou populaci. Zóna A je převážně tvořena evropsky významnými lokalitami, ve kterých je bobr evropský předmětem ochrany. V oblastech, které nejsou primárně určeny pro rozvoj a ochranu populace - tzv. zóna B, bude při péči o populaci bobra evropského postupováno tak, aby aktivity bobrů nebyly hlavní příčinou zamezení lidské činnosti v krajině. Zóna B však musí současně umožňovat migrační propojení oblastí zóny A. Po detailní analýze území ČR byla vymezena rozsáhlá oblast (= zóna C), ve které bude výskyt bobra evropského s ohledem na rizika škod celorepublikové závažnosti aktivně eliminován.

Vymezení zóny C bylo podloženo četností nejvýznamnějšího rizikového faktoru, kterým je přítomnost vodních staveb, především rybníků a vodních nádrží, ohrozitelných bobří aktivitou. Ohroženy jsou zejména historické objekty bez dostatečně opevněných hrází s přítomností plošně rozsáhlých biotopů s vysokou úživností pro populaci předmětného druhu. Jako nejrizikovější byla vyhodnocena oblast jihočeských rybničních soustav (Třeboňská, Českobudějovicko-hlubocká, Vodňanská, Lnářsko-blatenská), ve které se nachází více než 3 tisíce rybníků a vodních nádrží o celkové plošné výměře téměř 20 tisíc ha. Přičemž u velké části z nich jde o historické stavby s nedostatečnou odolností proti narušení aktivitami bobra evropského. Bobří aktivitou (tj. hrabáním úkrytových nebo sídelních nor) v jejich hrázích může dojít k narušení jejich funkčnosti. Kromě rybníků a vodních nádrží by aktivitou bobrů mohla být ohrožena také funkčnost a bezpečnost spletité sítě kanálů a přítoků, které rybníky napájejí. Na Třeboňsku patří k nejznámějším historickým dílům Zlatá stoka a Nová řeka. Nová řeka o délce 13.5 km napájí např. rybníky Ženich a Vdovec. Zlatá stoka o délce cca 45 km napájí např. rybníky Svět a Dvořiště. Nejvíce ohroženy jsou části napájecích kanálů či náhonů, jež jsou vedeny nad úrovní terénu (narušení břehů norováním s rizikem protržení), při rozvoji silné populace by však nezanedbatelným problémem byla i stavba bobřích hrází a narušení distribuce vody v rámci rybničních soustav.

Pro účinné zamezení vzniku závažných škod v této oblasti a tím i zamezení celkového zhoršení společenské akceptovatelnosti druhu v ČR, je nejvhodnější zajistit eliminaci vzniku trvalého osídlení bobrem na ploše celé dotčené oblasti. Poněvadž bobr může migrací v tocích urazit za týden až 80km, bylo vhodné vymezit hranice zóny C využitím přirozených migračních bariér, které představují rozvodí toků protékajících jihočeskými rybničními oblastmi se závěrným profilem k hrázi vodního díla Orlík. Jedná se především o řeky Lužnice, Nežárka, Malše, Otava, Blanice a část toku Vltavy. S ohledem na poslání a cíle národního parku není do zóny C zahrnuto území NP Šumava.

V rámci realizace Programu péče jsou naplánována legislativně-administrativní opatření, která by měla zajistit realizaci konceptu zonace diferencované ochrany bobra v ČR. Při naplňování cílů Programu bude dále vypracována analýza stavu a možností řešení ekonomických škod způsobených bobrem. Náhradu části těchto škod lze uplatňovat v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Újmu vzniklou v důsledku omezení, jež vzniklo aktivní činností zvláště chráněného živočicha, lze uplatňovat v souladu s §58 zákona č. 144/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně přírody a krajiny.

Dalším a velice důležitým nástrojem Programu péče je práce s veřejností. Veřejné mínění může zásadně ovlivnit osud konfliktního druhu. Jedna z plánovaných aktivit je proto i šíření informací o biologii, ekologii a etologii druhu mezi veřejností. Stejně důležitá je komunikace se zájmovými skupinami, kterých se problematika bobra evropského přímo a úzce dotýká v oblasti správy toků, lesnictví, zemědělství a myslivosti. Určitou formou práce s veřejností, kterou lze považovat v rámci Programu za zásadní, bude vytvoření metodického návodu (tzv. manuálu), který umožní efektivně řešit nastalé problematické situace. Součástí manuálu bude přehled osvědčených preventivních opatření, která mohou zamezit nebo zmírnit dopad konfliktních situací. Nedílnou součástí Programu péče je i mapování vývoje spontánního šíření bobra evropského v ČR a pravidelný monitoring populací zóny A. Součástí Programu péče jsou i další směry základního i aplikovaného výzkumu, jenž je nutný pro hlubší poznání všech vazeb druhu na našem území. Pozornost bude zaměřena zejména na interakce bobrů v ekosystémech a vlivy jejich činnosti na hydrologický režim lokalit.

Zonace diferencované ochrany bobra evropského v ČR
Po schválení Programu péče o bobra evropského v ČR v roce 2013 došlo zejména z důvodů administrativních k úpravám hranic jednotlivých zón. Z tohoto důvodu se níže uvedené vymezení jednotlivých zón neshoduje s jejich hranicemi v textu schváleného Programu péče, který je ke stažení v odkazu níže.
Aktuální a platné hranice zón jsou tedy na těchto stránkách v níže uvedených odkazech.

Procentní podíl jednotlivých zón A, B a C k rozloze České republiky je zpracovaný v tomto přehledu

Mapa ČR rozdělaná dle priorit na zónu A, B a C.
Mapa ČR s vyznačením zón A, B a C. Zóna A je z hlediska ochrany bobra evropského na území ČR prioritní.
Detailní mapy zón A:
Mapa zóny C:
 

ZonaC_CHKO Brdy


Související dokumenty