Nahoru

Průvodce v soužití s bobrem

Bobr evropský (Castor fiber)

Publikace „Průvodce v soužití s bobrem“, která je zde k dispozici ke stažení, byla vytvořena v rámci projektu FŽP ČZU v Praze a ČVUT v Praze „Tvorba metodické příručky předcházení a řešení bobřích konfliktů a definice stavu a odhad vývoje populací bobra evropského v ČR pro zvýšení efektivity jeho Programu péče“ (více zde). Příprava a vydání publikace byly podpořeny EHP fondy 2009–2014 a Ministerstvem životního prostředí ČR.
Stěžejní částí této publikace je soubor postupů, kterými je možné předcházet či zmenšovat rozsah konfliktních situací působených bobrem. Pro porozumění principu a způsobu aplikace jednotlivých opatření jsou v publikaci uvedeny také základní informace o biologii a ekologii bobra evropského. Druhou podstatnou částí materiálu je podrobný rozbor právního rámce ochrany bobra evropského, včetně popisu stávajícího systému finančních náhrad škod. Představena je i koncepce managementu jeho populace na našem území, tzv. Program péče o bobra evropského v ČR.
Realizace některých z uvedených opatření může být sporná z hlediska ustanovení dotčených právních předpisů, např. zákona o vodách, nebo může být v rozporu s požadavky na ekologickou či retenční funkci dotčených prvků krajiny. Z těchto důvodů bude možné některá opatření použít pouze lokálně a to po konsensu všech dotčených stran.
Většina uvedených opatření je založena na zkušenostech ze zahraničí (zejména z evropských zemí, ale i mimo ně), ve kterých jsou dlouhodobější a rozmanitější zkušenosti s technickými přístupy při řešení konfliktních situací. Zkušenosti se zmiňovanými opatřeními v ČR jsou velmi omezené. I přes snahu získat pro tuto publikaci co nejvíce informací, se u některých opatření nepodařilo shromáždit dostatek uspokojivých údajů (např. o účinnosti, trvanlivosti atp.). Tyto nedostatky jsou však u jednotlivých opatření okomentovány.
Další informace k této publikaci je možné získat u koordinátora Programu péče o bobra evropského v ČR (odkaz „Kontakty“).


Související dokumenty