Nahoru

Rozšíření

Bobr evropský (Castor fiber)

Bobr evropský původně obýval téměř celou oblast mírného a subarktického pásu Eurasie. Dnes se však vyskytuje pouze v části tohoto areálu a jeho výskyt je značně přerušovaný, rozdělený na jednotlivé populace, které se však rychle propojují.
Kontinuálně je osídleno území počínající ve východním Polsku, pokračuje přes pobaltské státy, Bělorusko, Rusko, Finsko a končí v centrálních partiích Sibiře.Druhá velká izolovaná populace je ve Skandinávii a zahrnuje velkou část území Norska a Švédska (viz mapa 1).

Mapa 1: Mapa IUCN - Areál rozšíření bobra evropského

Jedna z největších a nejvýznamnější populací kontinentální Evropy je kolem řeky Labe. Počíná v severních Čechách a dosahuje téměř až k Hamburku s tím, že v Sasku a Sasku-Anhaltsku pokrývá také velké množství přítoků.
Za zmínku dále stojí početná populace pokrývající celé jižní Bavorsko, pokračující dále po Dunaji přes Rakousko na Slovensko až do Maďarska. Významný výběžek areálu této subpopulace zasahuje ze Slovenska proti proudu Moravy vysoko na sever na našem území (viz mapa 2, 3). Ve zbytku Evropy a ČR jsou menší rozdrobené populace, které se ale dnes velmi rychle propojují.

Mapa 2: Rozšíření rodu Castor v Evropě (rok 2003). Červeně je znázorněn výskyt bobra evropského na přelomu 20. a 21. století. Osídlení je buď kontinuální (Skandinávie, Pobaltí, Ukrajina a Bělorusko) nebo jsou patrné jednotlivé izolované populace (zejména Francie, Německo, Polsko, ČR, Slovensko, Rakousko a Maďarsko). Černě jsou vykresleny nejstarší a nikdy nevyhubené historické pozůstatky populace bobra evropského v Evropě. Čísla vyjadřují čtyři základní evropská refugia, která se po druhé světové válce stala základem pro panevropský reintrodukční program: 1. C. f. fiber, 2. C. f. albicus, 3. C. f. galliae, 4. C. f. vistulanus. Hnědě je znázorněno rozšíření bobra kanadského C. canadensis. Rozhraní mezi západní a východní formou bobra evropského je znázorněn čárkovanou čarou.Zdroj: upraveno, HALLEY & ROSELL, 2003; DURKA et al., 2005; www.bibermanagement.de.  Mapa 3: Rozšíření bobra v Evropě (rok 2012) Zdroj: Schwab G. (2014).: Handbuch für den Biberberater, upraveno.

Mapa 2                                                             Mapa 3

V ČR je bobr evropský v současné době rozšířen především na Moravě, v západních a zčásti i severních Čechách (viz mapa 4). Početně jsou populace bobra evropského v Evropě v současnosti na vzestupu, v ČR byla celková velikost populace ke konci roku 2015 odhadována na více než 6000 jedinců.

Obr. 4: Mapa aktuálního rozšíření bobra evropského v ČR (rok 2015). Plné kolečko označuje trvalé osídlení, prázdné kolečko dočasné osídlení. Zdroj: VOREL A. & KORBELOVÁ J. (eds.) (2016): Průvodce v soužití s bobrem. ČZU v Praze, Praha, pp 1 - 129.

Mapa 4