Nahoru

Realizace PP o bobra evropského

Bobr evropský (Castor fiber)

Realizační projekt Programu péče o bobra evropského v ČR pro rok 2023

Rok 2023 bude desátým rokem implementace Programu péče. V tomto roce bude započata jeho aktualizace. V následujícím textu, kromě zmíněné aktualizace, je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány na rok 2023. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží.

3.1 Péče o druh

3.1.1 Administrativní opatření v jednotlivých zónách diferencované ochrany

Opatření obecné povahy pro odstraňování hrází a bobřích sídel
Koordinátor PP bude spolupracovat s krajskými úřady při vydávání opatření obecné povahy, které dle § 56 z. č. 114/1992 Sb. povoluje za stanovených podmínek odstraňování bobřích hrází a sídel předmětného druhu. V tomto roce skončí platnost opatření obecné povahy, které bylo vydáno pro území Plzeňského kraje.

3.3 Monitoring

3.3.1 Mapování výskytu bobra v ČR

V tomto roce, stejně jako v letech předešlých, budou evidovány informace o výskytu bobrů získané od obyvatel, z tisku, správců toků či od pracovníků státní správy.
Dále budou cíleně shromažďovány informace o výskytu bobrů v zóně C.

3.3.2 Dlouhodobé sledování populací bobra evropského v EVL

V roce 2023 bude proveden monitoring výskytu bobrů v EVL Kateřinský a Nivní potok a EVL Soutok-Podluží.

3.4. Výzkum

3.4.1 Vliv bobra na krajinu a ekosystémy střední Evropy

V roce 2023 bude připravováno zadání studie „Vliv bobrů na ekosystémy bobří krajiny“, která bude financována z titulu NPO-POPFK. Předmětná studie by měla kvantifikovat pozitivní dopad hrází bobrů na retenci vody krajině, na kvalitu vody a na morfologii toků. Tyto přínosy budou následně vyjádřeny prostřednictvím ekosystémových služeb, aby bylo věcně doloženo, jaké pozitivní aspekty jsou s výskytem bobrů na území ČR spjaté.

3.4.2 Vývoj a ověřování technických opatření

V roce 2023 bude pokračovat sledování funkčnosti (i) pěti drénování bobřích hrází v kraji Vysočina, v Jihomoravském kraji, v Plzeňském kraji a (ii) elektrického ohradníku na bobří hrázi v Jihomoravském kraji. Na třech lokalitách byla opatření financována Zoologickou zahradou Brno v rámci jejich projektu „Testování účinnosti opatření pro předcházení konfliktů s bobry - Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody České republiky“. Dále bude také sledována funkčnost opatření „plovoucí ohradník“ v Českém lese, které zde bylo instalováno v roce 2019. Toto opatření je ve správě RP SCHKO Český les.

3.5 Výchova a osvěta

3.5.2 Podpora informovanosti veřejnosti

a) Návštěva konfliktních míst na území ČR
Koordinátorem PP budou navštěvována místa závažných konfliktů způsobených bobřím osídlením (zejména vodní díla, rybníky). Orgánům státní správy a samosprávy budou poskytovány dostupné informace v této problematice.
b) Přednášková činnost tématicky zaměřená na bobra evropského, na jeho biologii, ekologii, klíčovou funkci v mokřadních ekosystémech a na Program péče.
c) Publikační činnost
V roce 2023 budou publikovány příspěvky zaměřené na problematiku výskytu bobrů na našem území se snahou akcentovat roli bobrů v mokřadních ekosystémech a pozitivní vliv bobřích hrází na retenci vody v krajině, na ekologický a morfologický stav toků, na kvalitu vody a druhovou rozmanitost.
d) Správa internetových stránek www.zachranneprogramy.cz věnovaných Programu péče o bobra evropského v ČR a stránky záchranných programů a programů péče na Facebooku.
e) Vyjádření pro média – dle potřeby

Aktualizace Programu péče
V rámci aktualizace Programu péče budou uskutečněna dvě diskusní setkání. První bude zaměřeno na subjekty, jejichž činnosti se bobří životní projevy dotýkají (správci toků, rybníkáři, správci a majitelé lesů, zemědělci). Druhé bude vnitroagenturní diskusní setkání k problematice výskytu bobrů v ČR. Výstupy setkání by měly přinést informace pro aktualizaci Programu péče, jejímž hlavním cílem je nastavit management bobrů takovým způsobem, aby byla minimalizována konfliktnost jejich výskytu a současně byl v krajině vytvořen prostor pro pozitivní vliv jejich hrází.
V průběhu roku 2023 pak bude připravováno aktualizované znění Programu péče.


Související dokumenty