Nahoru

Realizace PP o bobra evropského

Bobr evropský (Castor fiber)

Realizační projekt Programu péče o bobra evropského v ČR pro rok 2022

V roce 2022 bude vytvořena pracovní skupina pro aktualizaci Programu péče, která bude započata v tomto roce.

V následujícím textu, kromě výše uvedené aktualizace, je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány na rok 2022. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží.

3.1  Péče o druh

3.1.1  Administrativní opatření v jednotlivých zónách diferencované ochrany      
  • Opatření obecné povahy pro odstraňování hrází a bobřích sídel

Koordinátor PP bude spolupracovat s krajskými úřady při vydávání opatření obecné povahy, které dle § 56 z. 114/1992 Sb. povoluje za stanovených podmínek odstraňování bobřích hrází a sídel předmětného druhu.

3.3  Monitoring

3.3.1  Mapování výskytu bobra v ČR     
  • V tomto roce, stejně jako v letech předešlých, budou evidovány informace o výskytu bobrů získané od obyvatel, z tisku, správců toků či od pracovníků státní správy.
  • Dále budou cíleně shromažďovány informace o výskytu bobrů v zóně C.
3.3.2   Dlouhodobé sledování populací bobra evropského v EVL

V roce 2022 bude proveden monitoring výskytu bobrů v EVL Labské údolí a EVL Porta Bohemica.

3.4.  Výzkum 

3.4.2   Vývoj a ověřování technických opatření

V roce 2022 bude pokračovat sledování funkčnosti (i) drénování bobří hráze a (ii) elektrického ohradníku na bobří hrázi u obce Hevlín (okr. Znojmo). Předmětná opatření byla zcela zcela (drén) či zčásti (ohradník) financována Zoologickou zahradou Brno. Dále bude také sledována funkčnost opatření „plovoucí ohradník“ v Českém lese, které zde bylo instalováno v roce 2019. Toto opatření je ve správě RP SCHKO Český les.

3.5  Výchova a osvěta

3.5.2  Podpora informovanosti veřejnosti

a) Návštěva konfliktních míst na území ČR

Koordinátorem PP budou navštěvována místa závažných konfliktů způsobených bobřím osídlením (zejména vodní díla, rybníky). Orgánům státní správy a samosprávy budou poskytovány dostupné informace v této problematice.

b) Přednášková činnost tématicky zaměřená na bobra evropského, na jeho biologii, ekologii, klíčovou funkci v mokřadních ekosystémech a na Program péče.

c) Publikační činnost

V roce 2022 budou publikovány příspěvky zaměřené především na roli bobrů v mokřadních ekosystémech, na vliv bobřích hrází na retenci vody v krajině, na ekologický a morfologický stav toků, na kvalitu vody a druhovou rozmanitost.

e) Správa internetových stránek zachranneprogramy.cz věnovaných Programu péče o bobra evropského v ČR a stránky záchranných programů a programů péče na Facebooku.

f) Vyjádření pro média – dle potřeby


Související dokumenty