Nahoru

Realizace PP

Bobr evropský (Castor fiber)

Realizační projekt Programu péče o bobra evropského v ČR pro rok 2021

Rok 2021 bude osmým rokem realizace Programu péče (dále jen „PP“). V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány na rok 2021. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží.

3.1  Péče o druh  

3.1.1  Administrativní opatření v jednotlivých zónách diferencované ochrany      
  • Opatření obecné povahy pro odstraňování hrází a bobřích sídel

Koordinátor PP bude spolupracovat s krajskými úřady při vydávání opatření obecné povahy, které dle § 56 z. 114/1992 Sb. povoluje za stanovených podmínek odstraňování bobřích hrází a sídel předmětného druhu.

3.1.3  Náhrada škod

V tomto roce bude připraven popis postupu výpočtu škody způsobené bobřími okusy na dřevinách mimo les dle tzv. oceňovací vyhlášky 441/2013 Sb., v platném znění. Výpočet tohoto typu škod je pro žadatele o náhradu škod složitý a vyhláška je v této problematice nepřehledná. Cílem této aktivity je tedy usnadnit stanovení výše škody na dřevinách mimo les žadatelům o její náhradu. Předmětný popis bude zveřejněn na internetových stránkách PP.

3.3  Monitoring     

3.3.1  Mapování výskytu bobra v ČR     
  • V tomto roce, stejně jako v letech předešlých, budou evidovány informace o výskytu bobrů získané od obyvatel, z tisku, správců toků či od pracovníků státní správy.
  • Dále budou cíleně shromažďovány a ověřovány informace o výskytu bobrů v zóně C.  
3.3.2   Dlouhodobé sledování populací bobra evropského v EVL

V roce 2021 bude proveden monitoring v zóně A v Českém lese.

3.4.  Výzkum      

3.4.2   Vývoj a ověřování technických opatření

a) V roce 2021 bude pokračovat sledování funkčnosti drenování bobří hráze u obce Krasavce (okr. Plzeň-jih) a u obce Hevlín (okr. Znojmo). Předmětná opatření byla financována Zoologickou zahradou Brno. Dále bude také sledována funkčnost opatření „plovoucí ohradník“ v Českém lese, které zde bylo instalováno v roce 2019.

b) V roce 2021 bude Zoologickou zahradou Brno financováno testování dalšího opatření.

3.5  Výchova a osvěta     

3.5.2  Podpora informovanosti veřejnosti

a) Návštěva konfliktních míst na území ČR

Koordinátorem PP budou navštěvována místa závažných konfliktů způsobených bobřím osídlením (zejména vodní díla, rybníky). Orgánům státní správy a samosprávy budou poskytovány dostupné informace v této problematice.

b) Přednášková činnost tématicky zaměřená na bobra evropského, na jeho biologii, ekologii, klíčovou funkci v mokřadních ekosystémech a na Program péče.

c) V roce 2021 bude pokračovat spolupráce se Skautským institutem.

d) Publikační činnost

V roce 2021 budou publikovány příspěvky zaměřené především na roli bobrů v mokřadních ekosystémech, na vliv bobřích hrází na retenci vody v krajině, na ekologický a morfologický stav toků, na kvalitu vody a druhovou rozmanitost.

e) Správa internetových stránek www.zachranneprogramy.cz věnovaných  Programu péče o bobra evropského v ČR a stránky záchranných programů a programů péče na Facebooku.

f) Vyjádření pro média – dle potřeby

Ostatní aktivity mimo rámec plánovaných opatření

  • Spolupráce se zahraničím

V roce 2021 bude pokračovat komunikace s pracovníky především v sousedních zemích (tj. Sasko, Polsko, Slovensko, Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Bavorsko), kteří se zabývají problematikou managementu bobra na jejich území. Cílem vzájemné výměny informací je přenos zkušeností s managementem předmětného druhu do ČR se zaměřením na informace o opatřeních pro řešení konfliktních situací.


Související dokumenty