Nahoru

Realizace PP

Bobr evropský (Castor fiber)

Realizační projekt Programu péče o bobra evropského v ČR pro rok 2019

Rok 2019 bude šestým rokem realizace Programu péče. Stav implementace Programu péče není uspokojivý z následujících důvodů. Není dostupná poradenská činnost při řešení konfliktních situací, není k dispozici finanční podpora při aplikaci nízkonákladových opatření a dále je nedostačující osvětová činnost. Také není optimálně nastavena kompenzace škod v režimu zákona č. 115/2000Sb., v platném znění. V roce 2019 tak budou vyvíjeny aktivity k nápravě výše uvedených nedostatků. Dále bude soustředěna pozornost na řešení konfliktních situací vzniklých bobří činností na rybnících. Pro získávání zkušeností a informací o managementu bobrů bude pokračovat započatá spolupráce se zahraničními kolegy zabývajícími se touto problematikou.

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány na rok 2019 v rámci realizace Programu péče bobra evropského v ČR (dále „PP“). Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží.

3.1  Péče o druh            
3.1.1  Administrativní opatření v jednotlivých zónách diferencované ochrany    
  • Opatření obecné povahy v zóně C

a) Z hlediska administrativního pokrytí zóny C výjimkou dle § 56 114/1992 Sb. pro odlov bobrů bude opatření vydáno pro část území této zóny, která se nachází v CHKO Šumava.

  • Opatření obecné povahy pro odstraňování hrází a bobřích sídel

Koordinátor PP bude spolupracovat s krajskými úřady při vydávání opatření obecné povahy, které dle § 56 z. 114/1992 Sb. povoluje za stanovených podmínek odstraňování bobřích hrází a sídel předmětného druhu.

3.1.3  Náhrada škod

a) V tomto roce budou koordinátorem PP osloveny krajské úřady za účelem vytvoření přehledu náhrad bobřích škod vyplacených v letech 2013–2018. Tím bude navázáno na analýzu, která hodnotila finanční kompenzace za tento typ škod v období 2000–2013.

b) V případě novelizace vyhlášky č. 360/2000 Sb., která je prováděcí vyhláškou zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění., bude vyvíjena snaha na zlepšení systému finančních kompenzací spjatých s životními projevy bobra evropského.

3.3  Monitoring
3.3.1  Mapování výskytu bobra v ČR     
  • V tomto roce, stejně jako v letech předešlých, budou evidovány informace o výskytu bobrů získané od obyvatel, z tisku, správců toků či od pracovníků státní správy.
  • Dále budou cíleně shromažďovány a ověřovány informace o výskytu bobrů v zóně C. V tomto roce bude zmapován výskyt bobrů na Vltavě od Vyššího Brodu po České Budějovice.       
3.3.2   Dlouhodobé sledování populací bobra evropského v EVL

V roce 2019 bude proveden monitoring EVL Litovelské Pomoraví.

3.4.  Výzkum                                                                     
3.4.2   Vývoj a ověřování technických opatření

a) Na toku Rokytná u obce Rozkoš (okr. Moravské Budějovice) bude pokračovat testování účinnosti nátěru Wöbra, který byl aplikován v roce 2016.

b) V roce 2019 bude pokračovat sledování funkčnosti drenování bobří hráze u obce Krasavce (okr. Plzeň-jih) a sledování stavu 51 dřevin po aplikaci nátěru Wöbra. Tyto dřeviny se nacházejí u řeky Střely u obce Žlutice. Předmětná opatření byla financována Zoologickou zahradou Brno a jejich testování probíhá od roku 2018.

c) V roce 2019 bude Zoologickou zahradou Brno financováno testování dalšího opatření.

3.5  Výchova a osvěta        
3.5.2  Podpora informovanosti veřejnosti

a) Návštěva konfliktních míst na území ČR

Koordinátorem PP budou navštěvována místa významnějších konfliktů způsobených bobrem evropským. Orgánům státní správy a samosprávy budou poskytovány dostupné informace v této problematice.

b) Přednášková činnost tématicky zaměřená na bobra evropského, jeho biologii, ekologii, klíčovou funkci v mokřadních ekosystémech a na jeho Program péče.

  • Přednáška na setkání obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje 14.5.2019, Praha

c) Publikační činnost:

  • Příspěvek „Problematika výskytu bobrů na rybnících“ bude publikován v čísle 2/2019 časopisu Vodní hospodářství
  • Příspěvek „Bobr evropský na řece Labi – po 23 letech“ bude publikován v čísle 2/2019 časopisu Ochrana přírody
  • Příspěvek „Legální lov bobra evropského na území ČR – aktuální stav“ bude publikován v čísle 5/2019 časopisu Svět myslivosti

d) Správa internetových stránek zachranneprogramy.cz věnovaných Programu péče o bobra evropského v ČR a stránky záchranných programů a programů péče na Facebooku.

d) Vyjádření pro média – dle potřeby

Ostatní aktivity mimo rámec plánovaných opatření
  • Spolupráce se zahraničím

a) Komunikace s pracovníky především v sousedních zemích (tj. Sasko, Polsko, Slovensko, Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Bavorsko), kteří se zabývají problematikou managementu bobra na jejich území. Cílem vzájemné výměny informací je přenos zkušeností s managementem předmětného druhu do ČR se zaměřením na informace o opatřeních pro řešení konfliktních situací.

b) Návštěva Slovenska

Cílem návštěvy Slovenska (konkr. CHKO Záhorie) je přeshraniční spolupráce zaměřená na získání informací o aktuálním stavu managementu bobrů na Slovensku se zaměřením na zkušenosti s aplikací technických opatření pro řešení konfliktních situací.


Související dokumenty