Nahoru

Realizace ZP

Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

Realizační projekt záchranného programu rdestu dlouholistého v ČR pro rok 2020

V následujícím přehledu jsou uvedeny aktivity, které jsou naplánovány v rámci ZP na rok 2020. Zásadním opatřením v roce 2020 bude pokračovat v obnově populace v revitalizovaném Rameni u Stříbrného rybníka. Na realizaci ZP budou čerpány prostředky z POPFK, Podprogramu 115 163 – Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

1.1.1 Sledování změn rozšíření a velikosti populací

Monitoring a ověření úspěšnosti výsadeb na lokalitě Rameno u Stříbrného rybníka

V roce 2019 bylo na lokalitě nalezeno jen několik lodyh v části ramene, která byla při revitalizaci bezzásahová, a na více místech ramene byla provedena výsadba cca 500 lodyh. Výskyt rdestu na rameni bude proto v roce 2020 sledován v průběhu celé vegetační sezóny. Lokalita bude navštívena minimálně třikrát. V rámci monitoringu bude zjištěn aktuální počet prýtů rdestu v jednotlivých trsech, počet kvetoucích a plodících prýtů. Výskyt trsů bude zaměřen pomocí GPS.

Monitoring, případně ověření výsadeb na dalších lokalitách

V červenci až srpnu 2020 bude proveden monitoring/ověření výsadeb druhu na všech dalších lokalitách v Poorličí (Kašparovo jezero, Správčický písník) a CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (Tůně pod Plešivcem, tůň u Štampachu, Rameno u Heřmaniček). Lokality budou navštíveny minimálně jedenkrát. V rámci monitoringu bude zjištěn aktuální počet prýtů rdestu v jednotlivých trsech, počet kvetoucích a plodících prýtů. Výskyt trsů bude zaměřen pomocí GPS.

1.1.2 Studium biologie a ekologie druhu

Opatření nebude v roce 2020 realizováno.

1.1.3 Studium fytocenóz ve vztahu ke sledovanému taxonu

Opatření bude provedeno v rámci opatření 1.1.1. Fytocenologické snímky budou v roce 2020 zaznamenány na Rameni u Stříbrného rybníka za účelem zachycení změn po revitalizaci a na rameni řeky Ploučnice, kde bylo v předchozích letech zaznamenáno expanzivní šíře růžkatce ostnitého (Ceratophyllum demersum).

1.1.4 Sledování dalších charakteristik na lokalitě (např. hydrologické, pedologické a klimatické poměry, doprovodné organismy)

Sledování stavu biotopů - měření pH, konduktivity, teploty vody a světelných podmínek

Stanovištní poměry (teplota vody) budou nadále sledovány systémem čidel s dataloggery, data budou z dataloggerů stažena alespoň jednou ročně. Ve vegetační sezóně bude prováděno kontrolní měření pH, konduktivity a teploty vody. Na lokalitách bude zároveň zaznamenáno počasí, teplota vzduchu, výška vodního sloupce, světelné podmínky prostředí a zastínění lokality ve vazbě na vitalitu rostlin. Kontrola lokality Rameno Orlice u Stříbrného rybníka bude probíhat jednou měsíčně (minimálně 5 návštěv za sezonu). Na ostatních lokalitách (Rameno Orlice u Slezského Předměstí – Kašparovo jezero, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj: tůň u Štampachu, tůně pod Plešivcem, Rameno Ploučnice u Heřmaniček) budou stanovištní poměry zaznamenány minimálně jednou v průběhu sezóny.

Chemické rozbory vzorků vody a sedimentu

V roce 2020 budou opětovně realizovány chemické rozbory vzorků vody odebraných na jednotlivých lokalitách rdestu dlouholistého. Odběry budou provedeny na lokalitách Rameno u Stříbrného rybníka (jarní a podzimní odběr), Kašparovo jezero a Rameno u Heřmaniček (podzimní odběr). Na lokalitě Rameno u Stříbrného rybníka budou odběry provedeny dvakrát v průběhu sezóny z důvodu sledování stavu lokality po její revitalizaci.

Stanovení přítomnosti bezobratlých a řas

Vzhledem k provedené revitalizaci poslední původní lokality rdestu dlouholistého je vhodné zaznamenat stav lokality po revitalizaci i z hydrobiologického hlediska a navázat tak na průzkumy před revitalizací (zahájené na podzim 2017). V roce 2020 bude pokračovat průzkum fytoplanktonu – budou provedeny 3 odběry za sezónu. Ke 4 odběrovým místům  bude přidán ještě odběr ve Stříbrném rybníce, pro srovnání. Průzkum provede RNDr. Olga Lepšová – Skácelová, Ph.D.

Lokalizace odběrů na PCHP

  1. Zaústění ramene do Orlice (GPS 50°12'35.861"N, 15°53'18.193"E)
  2. Před prvním ohybem ramene od zaústění (GPS 50°12'32.870"N, 15°53'14.871"E)
  3. Pod zaústěním Stříbrného potoka (přechod zazemněné části ramene a otevřené vodní hladiny) (GPS 50°12'29.521"N, 15°53'17.150"E)
  4. Horní část ramene nad zaústěním Stříbrného potoka (GPS 50°12'27.234"N, 15°53'20.955"E)
  5. Stříbrný rybník (50°12'20.524"N, 15°53'24.296"E)

1.2.1 Péče o druh

Ochrana druhu proti nežádoucím zásahům (okus herbivory, šíření konkurenčně silných druhů rostlin apod.)

V roce 2020 budou provedeny výsadby rdestu na revitalizovanou poslední původní lokalitu. Výsadba bude provedena do proutěných košů, aby byly rostliny částečně chráněné před nepříznivými vlivy. Úspěšnost výsadeb může velmi ovlivnit působení herbivorů (lze předpokládat okus kachnami). V případě potřeby bude řešena ochrana proti herbivorům – např. instalací sítí proti ptákům.

1.2.2    Péče o lokality

Terénní posouzení potenciálních lokalit pro repatriaci druhu

Opatření nebude v roce 2020 realizováno, protože bude nutné věnovat maximální pozornost poslední původní lokalitě – obnově populace rdestu po provedené revitalizaci lokality.

Projekt na odbahnění PCHP Rameno u Stříbrného rybníku

V rámci udržitelnosti projektu by v roce 2020 mělo být na rameni provedeno pokosení břehových porostů narušených pohybem techniky při odbahnění (disturbovaná místa jsou náchylná k šíření invazivních druhů rostlin a náletových dřevin) a vzniklých ostrovů pod zaústěním Stříbrného potoka.

Sedimenty z povodí Stříbrného potoka

V podzimních měsících 2019 provedly Lesy ČR, s. p. vyčištění sedimentační nádrže nad zaústěním Stříbrného potoka do ramene. Lze předpokládat, že tato kapacita sedimentační nádrže bude pro zachycení splavenin v roce 2020 dostačující. Bylo dohodnuto, že Městské lesy Hradec Králové, do jejichž působnosti povodí Stříbrného potoka spadá, nebudou provádět čištění propustků výše na potoce (může způsobovat uvolňování splavenin) po následující dva roky. Množství sedimentů v přehrážce a rameni bude po toto období sledováno, a poté bude vyhodnoceno, zda budou realizována další opatření proti splavování sedimentů (další přehrážky či revitalizace koryta potoka). Stav sedimentační nádrže je tedy nutné alespoň jednou ročně kontrolovat.

1.3.1    Záchranná kultivace

Záchranná kultura a množení rostlin

Rostliny rdestu dlouholistého budou v roce 2020 nadále kultivovány ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin BÚ AV ČR, v.v.i., Třeboň. Dlouhodobě bude kultivováno minimálně 50 rostlin. V roce 2015 zde byla kultura rozšířena tak, aby zde mohla probíhat aklimatizace rostlin z tkáňové kultury a bylo možné pěstovat dostatečné množství rostlin pro výsadby. Rostliny z in vitro kultury budou na jaře předány do Sbírky, kde budou dopěstovány do velikosti vhodné pro výsadbu. Dostatečně silné rostliny budou předány R. Prausové k výsadbám.

Kultivace v Býšti bude v roce 2020 udržována tak, aby byl dostatek rostlin pro výsadby do revitalizovaného Ramene u Stříbrného rybníka. Dopěstované rostliny budou použity pro výsadbu.

1.3.2 Genobanka

Doplnění semenné banky

V případě, že budou k dispozici semena (z kultury BÚ AV ČR) a nebude vhodné je využít např. k výsevům na lokalitu, tak budou uložena do Genové banky VÚVR v Praze-Ruzyni.

1.4 Záchrana in vitro

Sterilní tkáňová kultura 

Sterilní tkáňová kultura bude v roce 2020 dále udržována firmou Ing. Pásek v Ostravě, která zároveň zajistí vhodné kultivační podmínky kultury rdestu. Kultura bude využívána k produkci rostlin pro repatriace a také pro růstové pokusy a studium ekologie druhu

Kultura rdestu se skládá z 30-ti jednotlivých klonových linií. Rostliny jsou pravidelně pasážovány do nového média. Klonové linie budou udržovány minimálně v 60-ti sklenicích (2 od každého klonu). Všechny přebytky rostlin z in vitro kultivace budou zaslány BÚ AV ČR v Třeboni, případně R. Prausové.

1.5 Repatriace

V roce 2020 bude především provedena posilovací výsadba do revitalizovaného Ramene u Stříbrného rybníka. Rostliny budou vysazovány v proutěných koších (řídce vypletených), což umožní výsadbu i do nejhlubších částí ramene, a zároveň koše poskytnou rostlinám částečnou ochranu. V případě dostatku rostlin k výsadbám mohou být provedeny výsadby na lokalitách Kašparovo jezero a řeka Orlice v jeho okolí, a Rameno u Heřmaniček.

2 Výchova a osvěta

Webové stránky

V roce 2020 budou aktualizovány webové stránky Záchranné programy ohrožených druhů AOPK ČR o realizaci ZP druhu na http://www.zachranneprogramy.cz/rdest-dlouholisty/. Také bude pokračovat využívání interaktivního media Facebook k méně formálnímu presentování aktivit a realizovaných opatření v rámci ZP na http://www.facebook.com/zachranneprogramy. Informace o rdestu dlouholistém a záchranném programu bude možné stále najít také na internetových stránkách http://www.rdestdlouholisty.cz (dostupné také na http://rdest.uhk.cz), které vznikly v rámci projektu MGSII-15 podpořeného z EHP fondů (2015–2017).


Související dokumenty