Nahoru

Realizace ZP

Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

Realizační projekt záchranného programu rdestu dlouholistého v ČR pro rok 2021

V následujícím přehledu jsou uvedeny aktivity, které jsou naplánovány v rámci ZP na rok 2021. Na realizaci celého ZP budou čerpány prostředky z POPFK, Podprogramu 115 163 – Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

Početnost rdestu dlouholistého v ČR v loňském roce klesla na pouhých 12 lodyh. Příčin tohoto poklesu je více. Populaci na poslední původní lokalitě Rameno u Stříbrného rybníka se po revitalizaci (odbahnění) lokality zatím nedaří obnovit. V letních měsících zde byla malá průhlednost vody, navíc na podzim 2020 se do ramene začalo šířit znečištění (silný zákal). Záložní populace v tůních na Kokořínsku postupně zanikly v souvislosti s postupující sukcesí, vlivem černé zvěře a amurů. Původně nadějné výsadby (rameno Orlice Kašparovo jezero, rameno Ploučnice u Heřmaniček) rovněž ustoupily, vlivem změn na lokalitách.

Plánovaná opatření jsou zaměřená na zastavení úbytku rdestu. Na jeho poslední původní lokalitě je nezbytné zamezit znečištění. V letních měsících budou provedeny další výsadby. Populace v tůních na Kokořínsku nebudou obnovovány, od jejich založení byly považovány za záložní a dočasné. Vzhledem k neperspektivnosti lokalit rameno Orlice Kašparovo jezero a rameno Ploučnice u Heřmaniček budou hledány další lokality pro založení populací. Stejně jako v předchozích letech bude proveden monitoring. Nadále bude udržována in vitro kultura a ex situ kultivace jako zdroje rostlin pro obnovu populací v přírodě.

1.1.1 Sledování změn rozšíření a velikosti populací

Monitoring a ověření úspěšnosti výsadeb na lokalitě Rameno u Stříbrného rybníka

V uplynulých dvou letech bylo do revitalizovaného ramene vysazeno přibližně 1000 lodyh rdestu dlouholistého. V loňském roce byly nalezeny pouze dvě lodyhy v části ramene s ostrůvky. V letošním roce je nezbytné pokračovat v intenzivním monitoringu, abychom věděli, zda se populace obnovuje. Lokalita bude navštívena minimálně třikrát. V rámci monitoringu bude zjištěn aktuální počet prýtů rdestu v jednotlivých trsech, počet kvetoucích a plodících prýtů. Výskyt trsů bude zaměřen pomocí GPS.

Monitoring, případně ověření výsadeb na dalších lokalitách

V červenci až srpnu 2021 bude proveden monitoring/ověření výsadeb druhu na všech dalších lokalitách v Poorličí (Kašparovo jezero), CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (tůň u Štampachu, Rameno u Heřmaniček), tůň v NPR Libický luh. Lokality budou navštíveny minimálně jedenkrát. V rámci monitoringu bude zjištěn aktuální počet prýtů rdestu v jednotlivých trsech, počet kvetoucích a plodících prýtů. Výskyt trsů bude zaměřen pomocí GPS.

1.1.2 Studium biologie a ekologie druhu

Opatření nebude v roce 2021 realizováno.

1.1.3 Studium fytocenóz ve vztahu ke sledovanému taxonu

Fytocenologické snímky budou v roce 2021 zaznamenány na Rameni u Stříbrného rybníka v případě, že se zde rdest dlouholistý bude vyskytovat společně s dalšími druhy rostlin.

1.1.4 Sledování dalších charakteristik na lokalitě (např. hydrologické, pedologické a klimatické poměry, doprovodné organismy)

Sledování stavu biotopů – měření pH, konduktivity, teploty vody a světelných podmínek

Stanovištní poměry (teplota vody) budou nadále sledovány systémem čidel s dataloggery, data budou z dataloggerů stažena alespoň jednou ročně. Ve vegetační sezóně bude prováděno kontrolní měření pH, konduktivity a teploty vody. Na lokalitách bude zároveň zaznamenáno počasí, teplota vzduchu, výška vodního sloupce, světelné podmínky prostředí a zastínění lokality ve vazbě na vitalitu rostlin. Kontrola lokality Rameno Orlice u Stříbrného rybníka bude probíhat jednou měsíčně (minimálně 5 návštěv za sezonu). Na ostatních lokalitách (Rameno Orlice u Slezského Předměstí – Kašparovo jezero, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj: tůň u Štampachu, Rameno Ploučnice u Heřmaniček) budou stanovištní poměry zaznamenány jednou v průběhu sezóny.

Chemické rozbory vzorků vody a sedimentu

V roce 2021 budou opětovně realizovány chemické rozbory vzorků vody odebraných na jednotlivých lokalitách rdestu dlouholistého: Rameno u Stříbrného rybníka (4 odběry na lokalitách 1. až 4., jednou za sezónu), potenciální lokality (2 odběry).

Stanovení přítomnosti bezobratlých a řas

Vzhledem k provedené revitalizaci poslední původní lokality rdestu dlouholistého je vhodné zaznamenat stav lokality po revitalizaci i z hydrobiologického hlediska a navázat tak na průzkumy před revitalizací (zahájené na podzim 2017). V roce 2021 bude pokračovat průzkum fytoplanktonu – budou provedeny 3 odběry za sezónu. Ke 4 odběrovým místům bude přidán ještě odběr ve Stříbrném rybníce, pro srovnání. Průzkum provede RNDr. Olga Lepšová – Skácelová, Ph.D.

Lokalizace odběrů na PCHP
  1. Zaústění ramene do Orlice (GPS 50°12'35.861"N, 15°53'18.193"E)
  2. Před prvním ohybem ramene od zaústění (GPS 50°12'32.870"N, 15°53'14.871"E)
  3. Pod zaústěním Stříbrného potoka (přechod zazemněné části ramene a otevřené vodní hladiny) (GPS 50°12'29.521"N, 15°53'17.150"E)
  4. Horní část ramene nad zaústěním Stříbrného potoka (GPS 50°12'27.234"N, 15°53'20.955"E)
  5. Stříbrný rybník (50°12'20.524"N, 15°53'24.296"E)

1.2.1 Péče o druh

Ochrana druhu proti nežádoucím zásahům (okus herbivory, šíření konkurenčně silných druhů rostlin apod.)

V roce 2021 budou provedeny další výsadby rdestu na revitalizovanou poslední původní lokalitu. Výsadba bude provedena do proutěných košů, aby byly rostliny částečně chráněné před nepříznivými vlivy. Úspěšnost výsadeb může velmi ovlivnit působení herbivorů (lze předpokládat okus kachnami). V případě potřeby bude řešena ochrana proti herbivorům – např. instalací sítí proti ptákům.

Na lokalitě se v zimě 2020/2021 objevily čerstvé bobří okusy. Činnost bobrů na rameni bude sledována.

1.2.2    Péče o lokality

Terénní posouzení potenciálních lokalit pro repatriaci druhu

Z hlediska vhodnosti pro rest bude prověřeno nově revitalizované rameno Orlice Jordán. Dále bude posouzena možnost výsadeb do jezer v severních Čechách vzniklých po těžbě uhlí.

Projekt na odbahnění PCHP Rameno u Stříbrného rybníku

V rámci udržitelnosti projektu by v roce 2021 mělo být na rameni provedeno pokosení břehových porostů narušených pohybem techniky při odbahnění (disturbovaná místa jsou náchylná k šíření invazivních druhů rostlin a náletových dřevin) a vzniklých ostrovů pod zaústěním Stříbrného potoka.

Sedimenty z povodí Stříbrného potoka

V podzimních měsících 2019 provedly Lesy ČR, s. p. vyčištění sedimentační nádrže nad zaústěním Stříbrného potoka do ramene. Bylo dohodnuto, že Městské lesy Hradec Králové, do jejichž působnosti povodí Stříbrného potoka spadá, nebudou provádět čištění propustků výše na potoce (může způsobovat uvolňování splavenin) po následující dva roky. Množství sedimentů v přehrážce a rameni bude po toto období sledováno, a poté bude vyhodnoceno, zda budou realizována další opatření proti splavování sedimentů (další přehrážky či revitalizace koryta potoka). Stav sedimentační nádrže je tedy nutné alespoň jednou ročně kontrolovat.

Řešení problému se znečištěním v horní části Ramene u Stříbrného rybníka

Od loňského podzimu je opakovaně pozorováno silné zakalení v horní části ramene, které se šíří po proudu dál do ramene. Příčina zatím není známá. Pro zachování vhodného prostředí pro růst rdestu v rameni je nezbytné zamezit, aby k tomuto znečištění docházelo. Je potřeba identifikovat zdroj znečištění a odstranit jej. Povodí Labe s.p. již v prosinci podalo podnět na zahájení vodoprávního řízení na Magistrát města Hradec Králové. V případě potřeby budou   k řešení vyzvány další instituce (Krajský úřad, ČIŽP). Další variantou řešení je alespoň částečně omezit průtok vody z horní části ramene do zbytku ramene, např. výsadbou vhodných rostlin na kamennou přehrážku oddělující horní část ramene.

1.3.1    Záchranná kultivace

Záchranná kultura a množení rostlin

Rostliny rdestu dlouholistého budou v roce 2021 nadále kultivovány ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin BÚ AV ČR, v.v.i., Třeboň. Dlouhodobě bude kultivováno minimálně 50 rostlin. V roce 2015 zde byla kultura rozšířena tak, aby zde mohla probíhat aklimatizace rostlin z tkáňové kultury a bylo možné pěstovat dostatečné množství rostlin pro výsadby. Rostliny z in vitro kultury budou na jaře předány do Sbírky, kde budou dopěstovány do velikosti vhodné pro výsadbu. Dostatečně silné rostliny budou předány R. Prausové k výsadbám.

Kultivace v Býšti bude v roce 2021 nadále udržována v omezeném rozsahu. V případě dostatku napěstovaných rostlin budou rostliny použity pro výsadby.

1.3.2 Genobanka

Doplnění semenné banky

V případě, že budou k dispozici semena (z kultury BÚ AV ČR) a nebude vhodné je využít např. k výsevům na lokalitu, tak budou uložena do Genové banky VÚVR v Praze-Ruzyni.

1.4 Záchrana in vitro

Sterilní tkáňová kultura 

Sterilní tkáňová kultura bude v roce 2021 dále udržována firmou Ing. Pásek v Ostravě, která zároveň zajistí vhodné kultivační podmínky kultury rdestu. Kultura bude využívána k produkci rostlin pro repatriace a také pro růstové pokusy a studium ekologie druhu

Kultura rdestu se skládá z 30-ti jednotlivých klonových linií. Rostliny jsou pravidelně pasážovány do nového média. Klonové linie budou udržovány minimálně v 60-ti sklenicích (2 od každého klonu). Všechny přebytky rostlin z in vitro kultivace budou zaslány BÚ AV ČR v Třeboni, případně R. Prausové.

1.5 Repatriace

V roce 2021 bude především provedena posilovací výsadba do revitalizovaného Ramene u Stříbrného rybníka. Rostliny budou vysazovány v proutěných koších (řídce vypletených), což umožní výsadbu i do nejhlubších částí ramene, a zároveň koše poskytnou rostlinám částečnou ochranu. V případě dostatku rostlin k výsadbám mohou být provedeny výsadby na dalších potenciálně vhodných lokalitách (např. rameno Orlice Jordán).

2. Výchova a osvěta

Webové stránky

V roce 2021 budou aktualizovány webové stránky Záchranné programy ohrožených druhů AOPK ČR o realizaci ZP druhu na http://www.zachranneprogramy.cz/rdest-dlouholisty/. Také bude pokračovat využívání interaktivního media Facebook k méně formálnímu presentování aktivit a realizovaných opatření v rámci ZP na http://www.facebook.com/zachranneprogramy. Informace o rdestu dlouholistém a záchranném programu bude možné stále najít také na internetových stránkách http://www.rdestdlouholisty.cz (dostupné také na http://rdest.uhk.cz), které vznikly v rámci projektu MGSII-15 podpořeného z EHP fondů (2015–2017).


Související dokumenty