Nahoru

Záchranný program (ZP)

Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus) v České republice

Záchranný program pro kriticky ohrožený druh rdest dlouholistý byl schválen MŽP v květnu 2003. Hlavním garantem je AOPK ČR – RNDr. Romana Prausová (AOPK ČR, středisko Hradec Králové a zároveň Univerzita Hradec Králové, dříve AOPK ČR, stř. Pradubice), dalšími řešiteli jsou Mgr. Vlastik Rybka (Botanická zahrada Praha), RNDr. Lubomír Adamec, CSc., RNDr. Štěpán Husák, CSc. (oba BÚ AV ČR, Třeboň) a RNDr. Jaroslav Rydlo (Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy).

Hlavním cílem záchranného programu rdestu dlouholistého je uchovat druh na stávající lokalitě Rameno u Stříbrného rybníka a vytvořit alespoň dvě záložní životaschopné populace v širším okolí.

Pro naplnění stanoveného cíle jsou naplánovány následující aktivity a opatření:

  • Monitoring stavu populace a lokality PCHP Rameno u Stříbrného rybníka. Pravidelně pořizovat mapy výskytu porostů na lokalitě a sledovat počet lodyh jednotlivých porostů. Zároveň měřit vybrané veličiny vodního prostředí – pH, vodivost, základní živiny, hloubka, teplota, průhlednost vody.
  • Průzkum historických a potenciálních lokalit. Shromáždit nezbytné údaje o říčních tůních, mrtvých ramenech a mělkých částech pískoven v oblastech bývalého přirozeného výskytu rdestu dlouholistého. Následně vytipovat 3–6 potenciálně vhodných lokalit pro repatriaci druhu.
  • Založit populace na vybraných náhradních lokalitách. Dle dostupnosti rostlinného materiálu ze záchranné kultury pokusit se založit alespoň dvě záložní populace. Vysazené populace budou sledovány stejnou metodikou jako populace v Rameni u Stříbrného rybníka.
  • Studium biologie a ekologie druhu. V rámci pěstování druhu v záchranných kulturách bude probíhat výzkum biologie klíčení a vzcházení semenáčků, dále bude probíhat sledování sedimentace jemného detritu a řasových nárostů na rostlinách.
  • Zvýšit informovanost široké domácí veřejnosti o záměrech tohoto záchranného programu a jeho výsledcích.

Související dokumenty