Nahoru

Realizace ZP pro sýčka obecného

Sýček obecný (Athene noctua)

Realizační projekt Záchranného programu pro sýčka obecného v ČR pro rok 2023

Záchranný program byl schválen Ministerstvem životního prostředí na konci srpna roku 2020. Rok 2023 bude třetím uceleným rokem jeho realizace.

V druhé polovině roku 2021 byl v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ (Norské fondy 2014-2021, výzva „Rondane“) podpořen projekt České společnosti ornitologické „Zachraňme sýčka“ (dále jen „projekt ČSO“), který bude probíhat do roku 2024. Partnerem projektu je Ústav biologie obratlovců, v.v.i. Aktivity realizované v rámci tohoto projektu v roce 2023 jsou současně realizací některých opatření záchranného programu (viz dále).

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány na rok 2023. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží.

3.1 Péče o biotop

3.1.1 Opatření pro eliminaci antropogenních pastí

3.1.1.1 Vyhledávání a odstraňování technických pastí, v případě neodstranitelných pastí jejich zabezpečování (např. instalace plováků do sudů s vodou, bezpečných napáječek).
Tato aktivita bude realizována v rámci projektu ČSO v severozápadních Čechách. Na Břeclavsku bude realizátorem ČSOP Břeclav (zdroj: NPO-POPFK).

3.1.2 Opatření pro eliminaci nedostatku a nedostupnosti kořisti

Analýza potravy sýčků v období hnízdění založená na sledování pomocí tzv. chytrých budek (viz vyhodnocení realizačního projektu pro rok 2022), potvrdila, jak významnou sloužkou potravy dospělých sýčků, ale i mláďat, jsou žížaly. V roce 2023 tak bude Ústavem půdní biologie a biogeochemie AV ČR vypracován metodický návod „Management travních porostů a orné půdy pro vytvoření vhodné biotopové nabídky pro výskyt žížal jako potravního zdroje pro sýčka obecného (Athene noctua)“. (zdroj: NPO-POPFK)

3.2 Péče o druh

3.2.1 Opatření pro eliminaci nedostatku bezpečných hnízdišť a úkrytů

3.2.1.2 Údržba a instalace bezpečných budek
a) Tato aktivita bude probíhat v rámci projektu ČSO.
b) V roce 2022 byla uzavřena smlouva o spolupráci na realizaci záchranného programu mezi AOPK ČR a společnosti EG.D, a.s. Tato smlouva umožňuje instalaci hnízdních budek pro sýčky na podpěrné body (tzv. „sloupy“) ve správě této společnosti. V roce 2023 bude instalováno 15 budek na sloupy na Znojemsku a Hodonínsku (realizátor: Karel Poprach (Tyto, z.s.), ČSOP Břeclav, zdroj financování: NPO-POPFK).

3.1.4 Celoplošná opatření týkající se stanovišť většiny druhů ptáků

3.1.4.2 Eliminace nárazů do prosklených ploch
Na Břeclavsku, v domovských okrscích sýčků, budou vytipovány nebezpečné prosklenné plochy a následně budou zabezpečeny UV – nálepkami (realizátor ČSOP Břeclav, zdroj: NPO-POPFK).

3.2.2 Opatření pro eliminaci fragmentace a izolovanosti populací

3.2.2.2 Vypouštění
V roce 2022 byly koordinátorem zjišťovány informace o aktivitách na podporu sýčků, které probíhají v zahraničí, konkrétně v Německu, Rakousku, Slovensku, Švýcarsku a Nizozemí. V rámci Evropy, v současnosti probíhá asi jediná, zatím úspěšná repatriace, v Braniborsku, v přírodním parku Nuthe – Nieplitz. Její dosavadní úspěšnost spočívá v tom, že sýčci se v předmětné oblasti vyskytují a rozmnožují se. Vypouštění sýčků zde probíhá od roku 2013. S realizátory repatriace bylo v prosinci 2022 uskutečněno on-line setkání, na kterém byla komplexně diskutována problematika vypouštění sýčků v předmětné oblasti. Současně bylo domluveno pracovní setkání v roce 2023, které bude spojené s prohlídkou předmětné oblasti a zázemí pro realizaci repatriace.

3.2.3 Opatření pro eliminaci nepřízně počasí

3.2.3.1 Přikrmování
V západních Čechách, v okrese Plzeň-jih, se nachází zbytková populace sýčků o početnosti přibližně 10 jedinců. V loňském roce bylo, zřejmě z důvodů chladného jara a malé početnosti hrabošů, hnízdění v 4 okrscích málo úspěšné, podprůměrné. V současnosti je potřeba stabilizovat přítomnou mikropopulaci přikrmováním, které bylo metodicky testováno v této oblasti v roce 2021. Sýčci nabízené drobné savce přijímali a i přes malý počet domovských okrsků byl zřejmý pozitivní vliv přikrmování – dřívější snůška a větší počet mláďat. Současně jsou v okrscích sýčků plánovány managementy potravních biotopů (např. mozaikovitá seč). Efektivita prováděných aktivit se však projeví až s časovým odstupem, proto je nutné v tomto roce podpořit přítomné sýčky přikrmováním, zejména v období hnízdění či nepříznivého počasí. (realizátor ČSOP Plzeňsko, zdroj financování: NPO-POPFK).

3.3. Monitoring

Monitoring výskytu a hnízdní úspěšnosti sýčků na území ČR proběhne v tomto roce v rámci projektu ČSO.

Další aktivity záchranného programu, které nejsou přímo uvedeny v jeho
opatřeních:

  • Územně analytické podklady
    V tomto roce bude aktualizována vrstva ÚAP s vymezením potravních biotopů v aktuálně obsazených či perspektivních domovských okrscích sýčků. Konkrétně se jedná o jev A036 „Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem“.
  • Spolupráce se zahraničím
    V tomto roce budou osloveny osoby či subjekty, které se zabývají ochranou sýčků v zahraničí. Cílem této aktivity je získání informací o realizovaných aktivitách a jejich výsledcích, které mohou napomoci při realizaci záchranného programu v ČR.
  • Projekt na realizaci záchranného programu
    Dne 5. ledna 2023 se uskutečnilo setkání realizačního týmu záchranného programu. Na setkání byla řešena perspektiva výskytu sýčků na území ČR, role záchranného programu a efektivita jeho aktivit. V návaznosti na populační dynamiku druhu, na hnízdní úspěšnost je dle koordinátora ZP, z hlediska dlouhodobého výhledu na přítomnost druhu v ČR, stávající stav alarmující. Pro zlepšení pravděpodobnosti existence sýčků na našem území je nutné zvážit možnost repatriace. Přičemž prioritou je a bude přirozená populace. Repatriace je náročná kontroverzní aktivita s nejistým výsledkem. V roce 2023 tak bude probíhat diskuse a návazně, dle výsledku diskuse, příprava projektu, který by finančně zajistil většinu aktivit záchranného programu.

Související dokumenty