Nahoru

Realizace ZP pro sýčka obecného

Sýček obecný (Athene noctua)

Realizační projekt Záchranného programu pro sýčka obecného v ČR pro rok 2022

Záchranný program byl schválen Ministerstvem životního prostředí na konci srpna roku 2020. Rok 2022 bude druhým uceleným rokem jeho realizace.

V druhé polovině roku 2021 byl v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ (Norské fondy 2014-2021, výzva „Rondane“) podpořen projekt České společnosti ornitologické „Zachraňme sýčka“ (dále jen „projekt ČSO“). Partnerem projektu je Ústav biologie obratlovců, v.v.i. Aktivity realizované v rámci tohoto projektu v roce 2022 jsou současně realizací některých opatření záchranného programu (viz dále).

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány na rok 2022. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření (zeleně), ke kterým svým obsahem náleží.

3.1.  Péče o biotop

3.1.1. Opatření pro eliminaci antropogenních pastí

3.1.1.1. Vyhledávání a odstraňování technických pastí, v případě neodstranitelných pastí jejich zabezpečování

Tato aktivita bude realizována v rámci projektu ČSO.

3.2. Péče o druh

3.2.1. Opatření pro eliminaci nedostatku bezpečných hnízdišť a úkrytů

3.2.1.2. Údržba a instalace bezpečných budek

a) Tato aktivita bude probíhat v rámci projektu ČSO.

b) V průběhu roku bude uzavřena smlouva o spolupráci na realizaci záchranného programu mezi AOPK ČR a společnosti EG.D, a.s. Tato smlouva bude umožňovat instalaci hnízdních budek pro sýčky na podpěrné body (tzv. „sloupy“) ve správě této společnosti. V roce 2022 bude instalováno 20 budek na sloupy na Znojemsku a Hodonínsku (realizátor: Karel Poprach (Tyto, z.s.), ČSOP Břeclav, zdroj financování: POPFK).

3.2.2. Opatření pro eliminaci fragmentace a izolovanosti populací

3.2.2.2. Vypouštění

V tomto roce bude dokončena „Metodika pro repatriaci sýčka obecného v rámci jeho Záchranného programu“. Znění metodiky je od roku 2018 formulováno pracovní skupinou složenou ze zástupců zoologických zahrad, záchranných stanic, vědeckých pracovníků a pracovníků státní ochrany přírody. Tato skupina je koordinována Českou společností ornitologickou. Předmětná metodika popisuje podmínky a postup při provádění repatriací sýčků na území ČR. Po dokončení bude metodika předložena realizačnímu týmu záchranného programu ke schválení.

3.3.  Monitoring     

Monitoring výskytu a hnízdní úspěšnosti sýčků na území ČR proběhne v tomto roce v rámci projektu ČSO.

3.4.  Výzkum

V roce 2022 bude provedena „Analýza potravní nabídky vybraných biotopů jako podklad pro stanovení indexu vhodnosti stanoviště (HSI) pro sýčka obecného“. Na 10 lokalitách ve 4 vybraných biotopech bude zjištěno druhové spektrum a početnost drobných savců. Dále bude věnována pozornost hmyzu, a to zejména broukům, jejich druhovému zastoupení a četnosti (realizátor: ČSO, zdroj financování: POPFK).

3.5.  Výchova a osvěta    

V tomto roce bude připraven informační leták o záchranného programu, který bude pojednávat o jeho náplni a cílech. (realizátor: koordinátor, AOPK ČR).

Další aktivity záchranného programu, které nejsou přímo uvedeny v jeho opatřeních:

Územně analytické podklady
V tomto roce bude aktualizována vrstva ÚAP  s vymezením potravních biotopů v aktuálně obsazených či perspektivních domovských okrscích sýčků. Konkrétně se jedná o jev A036 „Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem“.
 
Návštěva Zoo Zlín

Tato zoologická zahrada vypouští sýčky na pastviny hřebčína u Napajedel od roku 2013. Cílem návštěvy je získání informací o této aktivitě, o způsobu vypouštění a jeho výsledcích.

Zahraniční spolupráce

V tomto roce budou osloveny osoby či subjekty, které se zabývají ochranou sýčků v zahraničí. Cílem této aktivity je získání informací o realizovaných aktivitách a jejich výsledcích, které mohou napomoci při realizaci záchranného programu v ČR.


Související dokumenty