Nahoru

Status ochrany

Sýček obecný (Athene noctua)

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění – zvláště chráněný druh živočicha, prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., v platném znění,  k tomuto zákonu - druh silně ohrožený (SO).

Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop (§ 50 odst.(1), 114/1992 Sb.). Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny (§ 50 odst.(2), 114/1992 Sb.). Stejně jako zvláště chráněný živočich je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z části takového živočicha nebo rostliny (§ 48 odst.(4), 114/1992 Sb.).


Směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků (Směrnice o ptácích, Bird Directive):

  • Obecná ochrana ptáků na území Evropské unie

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostliny (CITES):

  • Příloha II – druhy, které by mohly být ohroženy, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl přísně regulován.
  • Příloha A – vlastní seznam CITES druhů členských státu EU – druhy Přílohy I CITES a dále druhy Přílohy II (tj. sýček), které jsou nebo mohou být předmětem poptávky za účelem využívání ve Společenství nebo mezinárodního obchodu, a kterým buď hrozí vyhynutí nebo jsou tak vzácné, že jakýkoli objem obchodu by ohrozil jejich přežití.

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva):

  • Příloha II – přísně chráněný druh živočicha

Červený seznam obratlovců ČR - druh kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN – druh málo dotčený (LC)


Veškeré dokumenty týkající se statutů ochrany jednotlivých druhů živočichů lze nalézt v záložce Legislativa ZDE