Nahoru

Příčiny ohrožení

Hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus)

Sběr nebo vyrýpávání rostlin

Pro svoji dekorativnost byl hvozdík v minulosti trhán a prodáván na městských trzích. Tento v podstatě legální masivní sběr skončil až vyhlášením rezervace v roce 1934. K dalšímu silnému poškození došlo koncem 70. let vandaly. V současné době není přímá mechanická likvidace rostlin pozorována.

Sukcesní změny stanoviště vlivem změny až absence managementu

Vzhledem k silnému obohacení půdy imisemi z průmyslových zdrojů došlo na lokalitě ke zvýšení obsahu dusíku. Spolu s ukončením tradiční pastvy ovcí a koz to mělo za následek konkurenční zvýhodnění nitrofilních druhů a agresivnější zarůstání lokality, šípkem, ovsíkem a třtinou křovištní. Navíc přilehlé svahy byly v minulosti osázeny akátem, takže semenná banka této invazní dřeviny zásobovala lokalitu s hvozdíkem více než dostatečně. Kromě pravidelného odstraňování biomasy zde chybělo i pravidelné narušování drnu a mechového patra pasoucími se zvířaty.

Činnost herbivorů

Od r. 1986 je pravidelně pozorováno napadení květů hvozdíku fytofágním herbivorem. Již na dozrávajících tobolkách jsou zjištěny otvory o průměru 1,3–3,8 mm. V tobolkách, které byly takto napadeny, nebyla zjištěna žádná semena, popř. jen několik. Po determinaci hmyzu sebraného na hvozdíku se nejpravděpodobnějším škůdcem zdál být druh nosatce Hypera arator z čeledi Curculionideae. O tomto závěru se však stále vedou polemiky.
Nově zjištěnou skutečností je poškozování kořenového systému mravenci (Formica rufibarbis ), kteří si budují své podzemní kolonie přímo pod trsy hvozdíku. Rostliny potom rychle usychají a hynou. Poté dochází k přestěhování celé mravenčí kolonie. Dá se předpokládat, že ohrožení mravenci je více nebezpečné než vyžírání semen, neboť zde dochází k likvidaci celých trsů.

Změna pedologických poměrů

Hvozdík písečný český je úzce vázán na štěrkopískový podklad. Mechanická skladba substrátu patří k nejdůležitějším ekologickým faktorům pro úspěšný vývoj druhu. V průběhu let docházelo k zarůstání náletovými dřevinami a k překrývání štěrkopísku humusem. Tyto nastolené podmínky upřednostňovaly konkurenčně silné traviny k ovládnutí společné niky s hvozdíkem a způsobily jeho stagnaci a ústup.

Autor snímku: A. Šlechtová