Nahoru

Status ochrany hvozdíku písečného českého

Dianthus arenarius subsp. bohemicus

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. - zvláště chráněný druh rostliny, prováděcí vyhláška 395/1992 k tomuto zákonu - druh kriticky ohrožený (KO).

Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních i nadzemních částech a všech vývojových stádiích, chráněn je i jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny (§ 49 odst. 1, z. 114/1992 Sb.). Stejně jako zvláště chráněná rostlina je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z části takovéto rostliny (§ 48 odst. 4 z. 114/1992 Sb.).


Směrnice č. 92/43/EEC, O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Směrnice o stanovištích, Habitats Directive):

  • Příloha II. - druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních území ochrany.
  • Příloha IV. - druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu.

Červený seznam cévnatých rostlin ČR - druh kriticky ohrožený (C1).


Veškeré dokumenty týkající se statutů ochrany jednotlivých druhů živočichů lze nalézt v záložce Legislativa ZDE.