Nahoru

Záchranný program hvozdíku písečného českého

Dianthus arenarius subsp. bohemicus

Záchranný program pro hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz)

Jednotlivá opatření s cílem zachování jediné populace kriticky ohroženého endemického hvozdíku písečného českého probíhají v NPP Kleneč již od konce 80. let, kdy byla situace na lokalitě již kritická. Na Klenči přežívalo posledních ca 200 starých trsů hvozdíku, u Vražkova již zcela vyhynul. Realizované zásahy se týkaly jak přímého posilování populace rostlinami vypěstovanými v kultuře (avšak pocházejícími ze semen sebraných na Klenči), tak i přímého rozsevu semen na obnažené plošky.
Péče o biotop, tj. zejména odstraňování nepůvodních druhů dřevin, expanzivních trav, stržení drnu a kosení, byla pak prováděna v souladu s plánem péče.
Záchranný program byl přijat Ministerstvem životního prostředí 10. 9. 2008.

Cíle záchranného programu

Dlouhodobé cíle:
1. Zajistit na lokalitě NPP Kleneč dlouhodobě stabilní populaci Dianthus arenarius subsp. bohemicus na ploše výskytu rostlin o 400% větší, než je zdokumentovaný stav k roku 2005, která bude schopna v dlouhodobějším časovém horizontu samovolné reprodukce ověřené nejméně v deseti po sobě následujících letech.
2. Založit dlouhodobě stabilní záložní populaci Dianthus arenarius subsp. bohemicus na náhradní lokalitě u Kyškovic, která bude schopna v dlouhodobějším časovém horizontu samovolné reprodukce ověřené nejméně v deseti po sobě následujících letech.

Střednědobé cíle:
Pro období prvních deseti let po přijetí záchranného programu jsou stanoveny tyto cíle:
1. Zajistit stabilní populaci a vhodné podmínky pro existenci populace Dianthus arenarius subsp. bohemicus na lokalitě v NPP Kleneč.
2. Podpořit introdukci druhu a stabilizaci populace na náhradní lokalitě u Kyškovic.
3. Navrhnout a realizovat opatření ke zlepšení stanovištních podmínek na náhradní lokalitě u Kyškovic.
4. Doplnit znalosti o biologii a ekologii druhu Dianthus arenarius subsp. bohemicus a o jeho příbuzných populacích v Německu a Polsku.

Cíle ZP jsou naplňovány skrze opatření, která zahrnují:

Péči o biotop
• Seč
• Stržení drnu, tj. obnažení na štěrkopískový substrát a následnou péči o takto ošetřené plochy
• Likvidaci konkurenčních expanzních rostlin, tj. především třtiny křovištní
• Likvidaci porostů náletových dřevin

Péči o druh
• Výsev semen
• Uchovaní rostlin v genobance

Monitoring
• Monitoring populace v NPP Kleneč
• Monitoring populace u Kyškovic
• Fytocenologické snímkování ploch se strženým drnem
• Analýzy půdních vzorků

Výzkum
• Studium způsobu reprodukce a reprodukční ekologie
• Studium genetické variability populace hvozdíku písečného českého
• Entomologický průzkum NPP Kleneč
• Studium vazby rostlina versus fytofág


Související dokumenty